понеділок, 9 листопада 2020 р.

Різноманітність комах. Матеріал для учнів 7 класу.

 
                               

Різноманіття комах

1. Розвиток комах. Майже всі комахи – роздільностатеві, для деяких є притаманними яскраві відмінності між статями (рис. 14.1). За характером розвитку всіх комах можна поділити на дві великі групи.

У комах із неповним перетворенням (табл. 14.1) з яйця виходить личинка, яка має більшість ознак дорослої особини, але менша за розміром, має недорозвинені крила й статеву систему (рис. 14.2). Дорослою комаха стає після певної кількості линянь (рис. 103). Для розвитку яйця таких комах потрібно

більше поживних речовин, тому вони зазвичай менш плодючі, ніж представники іншої групи комах.

Різноманіття комах

Рис. 14.1. Самці жуків-оленів, які використовують свої величезні роги під час боїв за самок

Таблиця 14.1

Представники деяких рядів комах із неповним перетворенням

Різноманіття комах

Різноманіття комах

Рис. 14.2. Дорослі особини червоноклопів (“клопів-солдатиків”) та їхні личинки, що відрізняються лише розміром і відсутністю крил

Різноманіття комах

Рис. 14.3. У метелика махаона личинка (гусениця) дуже відрізняється від зрілої особини. Стадії розвитку

(зліва направо): яйця; гусениця; лялечка; зріла особина

Личинки комах із повним перетворенням (табл. 14.2) зовсім не схожі на зрілих особин. їхній життєвий цикл складається з яйця, личинки, лялечки та зрілої комахи (рис. 143). На стадії лялечки, яка є нерухомою чи малорухомою, відбувається повна перебудова організму. Ця група є еволюційно просунутою, порівняно з першою. Її поява пов’язана з поширенням квіткових рослин, тому що до живлення на їх квітках пристосувалися комахи з повним перетворенням. У деяких з них утворилися ротові апарати, придатні для добування нектару.

В обох групах комах поширене хижацтво.

Таблиця 14.2

Представники деяких рядів комах із повним перетворенням

Різноманіття комах

Різноманіття комах

2. Різноманітні крила. Багато рядів комах вирізняються за особливостями будови їхніх крил. У клопів передня пара крил напівжорстка, а задня – слугує для польоту. У жуків перша пара крил перетворюється на жорсткі надкрила. Крила метеликів покриті дрібного лускою, яка утворює яскравий візерунок. У перетинчастокрилих передні крила крупніші й мають нечисленні жилки. У двокрилих задні крила зникають і перетворюються на невеликі придатки (дзижчальця), що допомагають зберігати рівновагу.

3. Комахи та людина. Деякі комахи живуть поруч із людьми. Так, у нашому помешканні можуть жити чорний тарган і прусак. Паразитами людини й багатьох ссавців є воші та блохи. Постільний клоп мешкає в житлі людини й живиться її кров’ю. Кров людини п’ють також комарі (ряд Двокрилі), їжу й харчові продукти потрібно захищати від хатніх мух (той самий ряд), різноманітних зерноїдів (ряд Жуки) і фараонових мурашок (ряд Перетинчастокрилі). Одяг треба оберігати від молі (ряд Метелики).

Шовковичний шовкопряд (рис. 14.4) і медоносна бджола одомашнені людиною. А мухи дрозофіли завдяки непримхливості й короткому періоду розвитку відіграли важливу роль у розвитку генетики (науки “Охоронцями” врожаїв є їздці, представники перетинчастокрилих. Вони відкладають яйця в кладки інших комах, у тому числі й тих, яких ми вважаємо “шкідниками” (рис. 14.5). Личинка їздця поступово з’їдає комаху-хазяїна. Цих комах використовують для біологічного захисту посівів. На жаль, унаслідок обприскування отрутохімікатами полів гинуть не тільки їздці, а й інші корисні людині комахи.

Різноманіття комах

Рис. 14.4. Шовковичний шовкопряд. Із коконів, у яких міститься лялечка, виробляють шовк.

Різноманіття комах

Рис. 14.5. Їздець трихограма, що відкладає яйця у кладку яєць метелика

Багато видів комах є рідкісними, тому потребують охорони. Один зі способів їх захисту – створення спеціальних охоронних територій. Ними можуть стати навіть невеликі ділянки шкільних садів.

Існує два основні типи розвитку комах: з неповним (яйце – личинка – доросла особина) і повним (яйце – личинка – лялечка – доросла особина) перетворенням. Багато комах потребують охорони (рідкісні види, запилювачі, а також хижаки й паразити, які обмежують чисельність рослиноїдних видів).

Неповне й повне перетворення; личинка; лялечка.

1. Яке значення комахи мають для людини?

2. Чому скорочується чисельність деяких видів комах?

3. Чим для людини важливі перетинчастокрилі?

4. Чим блохи відрізняються від вошей?

5. Запропонуйте заходи щодо охорони комах.

4. Штучні місця гніздування для перетинчастокрилих (рис. 14.6). Гнізда для перетинчастокрилих роблять із стеблин очерету, який заготовляють зеленим, аби очеретинки не розтріскувалися. Стеблини діаметром 2-12 мм нарізають так, щоб один кінець був закритий міжвузлям, а інший – відкритим. Жмутки з 20-100 очеретин прив’язують до кілків на 50 см вище від верхів’я трав. Можна набити очеретинами ящик або банку. Такі гнізда орієнтують на південь і нахиляють униз, щоб у них не потрапляла вода.

5. Первиннобезкрилі комахи. Більшість комах має крила. Деякі з них, наприклад, воші та блохи, втратили їх у зв’язку зі способом життя. Але є й такі комахи, предки яких ніколи не мали крил,- первиннобезкрилі. До них належить ряд Лусківниці. Лусківницю звичайну (рис. 14.7) ви могли побачити у себе вдома. Ці комахи живляться крохмальним клейстером і клеєм і можуть псувати палітурки книжок, шпалери тощо. Спіймати лусківницю непросто: вона добре ховається, швидко бігає та має обтічне тіло, яке важко схопити.

Різноманіття комах

Рис. 14.6. Стенд із штучними гніздівлями для їздців і ос

Різноманіття комах

Рис. 14.7. Лусківниця звичайна            

Немає коментарів:

Дописати коментар