середа, 2 вересня 2020 р.

Рівні організації живого.Матеріал для учнів 10 класу.


  1. Рівні організації живих систем

Оточуючий нас світ живих істот являє собою біологічні системи різної структурної впорядкованості та ієрархічної підпорядкованості. При цьому взаємозв'язок складових елементів будь-якої системи створює нову якість, нерівнозначну простій їх сумі. Елементи організму - клітини, тканини, органи тощо в сумі ще не є самим організмом. І лише поєднання їх в еволюційно обумовленому порядку і відповідній взаємодії утворює цілісний організм як відкриту систему, для якої характерні обмін речовин з навколишнім середовищем і перетворення енергії Життя, як особливу форму руху матерії, на нашій планеті внаслідок його складності представлено нижченаведеними рівнями.
Рівні організації живої матерії.
Жива матерія може перебувати на різних рівнях організації, що поступово сформувалися в процесі її еволюції.
Розрізняють такі рівні організації живої матерії:
  • молекулярний;
  • клітинний;
тканиннй;
  • органний або системний;
  • організмовий;
  • популяційно-видовий;
  • біогеоценотичний;
  • біосферний.
Малюнок 3 .Рівні організації живої матерії
Таблиця 2.Рівні організації живої матерії
1.
Молекулярний рівень
Біологічна система проявляється на рівні функціонування біологічно активних макромолекул: білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів. З цього рівня розпочинаються найважливіші процеси життєдіяльності — кодування і передача спадкової інформації, обмін речовин і перетворення сонячної та хімічної енергій, йому властива стійкість молекулярних структур у поколіннях.

Малюнок 4.Молекулярний рівень
2
Клітинний
Клітина це--структурно-функціональна і універсальна одиниця живого. У всіх організмів тільки на клітинному рівні можливі біосинтез і реалізація спадкової інформації. Клітинний рівень у одноклітинних організмів співпадає з рівнем організму. В історії життя на нашій планеті був такий період (перша половина архейської ери), коли всі організми знаходились на цьому рівні організації. З таких організмів складались всі види, біоценози, біосфера в цілому.
Малюнок 5.Клітинний рівень.
33
Тканинний
Малюнок 6. Тканинний рівень.
Тканина — сукупність клітин (подібних за будовою, походженням, функціями) і міжклітинної речовини, які виконують в організмі певну роль. Тканинний рівень виник разом з появою багатоклітинних тварин і рослин, які мали диференційовані тканини. У багатоклітинних тварин він розвивається у період онтогенезу. Велика подібність між всіма організмами зберігається на тканинному рівні. Спільно функціонуючі клітини різних тканин входять до складу органів всіх багатоклітинних тварин, і 5 основних тканин утворюють органи рослин.
44
Органний
Органи-це структурно-функціональні об'єднання кількох типів тканин. Наприклад, шкіра людини, як орган, включає епітелій та сполучну тканину, які разом виконують ряд функцій; серед них найважливіша - захисна, тобто функція захисту внутрішнього середовища організму від оточуючого середовища.
Малюнок 7.Органогенний рівень
55
Організмовий
Популяційно- видовий

Організм — цілісна диференційована система органів. На рівні організму спостерігається найбільша різноманітність форм життя. Нині на Землі живе понад мільйон видів тварин та близько півмільйона видів рослин. Кожен вид складається з окремих особин. На рівні організму відбуваються процеси онтогенезу, тому цей рівень називають ще й онтогенетичним.
Малюнок 8.Організмовий рівень
Сукупність організмів одного виду, що населяють певну територію і так чи інакше ізольовані від особин інших сукупностей, утворює популяцію. Між особинами популяцій відбувається вільне схрещування. Популяція - це елементарна одиниця еволюційного процесу, в ній розпочинаються процеси видоутворення.
Малюнок 9.Популяційно-видовий рівень
77
Біогеоценотичний
Біогеоценози - історично сформовані стійкі угрупування популяцій різних видів, що зв'язані між собою і з навколишньою природою обміном речовин, енергії та інформації. Це системи, в яких здійснюється колообіг речовин і енергії, зумовлений життєдіяльністю організмів. Біогеоценози (ставки, озера, ліси, степи, пустелі) утворюють біосферу і зумовлюють всі процеси, що відбуваються в ній.
Малюнок 10.Біогеоценотичний рівень
88
Біосферний
Біосферний рівень організації характеризується біологічним колообігом речовин та єдиним потоком енергії, які забезпечують функціонування біосфери, як єдиної цілісної системи. Біосфера — система вищого порядку, що охоплює всі явища життя на землі.
Малюнок 11. Біосферний рівень
На нашій планеті відбулось три етани розвитку матерії: неорганічний, біологічний і соціальний. Тривалий процес розвитку неживої природи призвів до появи біологічного етапу. У процесі розвитку життя, за науковою теорією, з'явилась людина. З цим пов'язане виникнення нового, вищого етапу існування матерії - соціального. Як і у всьому живому, фізико-хімічні явища присутні і в людському організмі. Людина стала соціальною істотою, проте у людському організмі, як і в інших живих істотах, відбуваються біологічні процеси (біофізичні, біохімічні фізіологічні, генетичні, імунологічні, тощо). З одного боку, людина - об'єкт природи і в ній проявляються закономірності природи (фізико-хімічні і біологічні), з другого - людина поза суспільством існувати не може і всі особливості її як особистості визначають соціальні умови.

Немає коментарів:

Дописати коментар