вівторок, 5 вересня 2017 р.

Будова клітини. Матеріал для 8 класу.Клітинна будова тварин та особливості клітин тварин

Опрацювавши інформацію, ти зможеш

назвати:

- ознаки тваринної клітини;

- органели клітини та їх функції;

порівняти:

- будову клітин рослин і тварин;

зробити висновок:

- про клітину як елементарну структурну одиницю.Як і всі живі організми, тварини ростуть, розвиваються, розмножуються. Умовою їх  життя є обмін речовинами, а разом із ними і енергією, з навко­лишнім середовищем. Одні речовини надходять до організму тварини, інші виділяються.
Речовини, що надходять ззовні, потрапляють до клітин - «цеглин», із яких складається організм. У клітинах вони беруть участь у безлічі хімічних пере­творень. Клітину часто порівнюють із хімічним заводом - у ній безперервно відбуваються численні реакції, за перебіг яких «відповідають» складові клітини.

Оболонка клітини тварини
Важливою складовою будь-якої клітини є оболонка. Пригадаймо: оболонка рослинної клітини складається зі щільної клітинної стінки, встеленої плазматичною мембраною. У кліти­ни тварини (див.  мал.) внутрішній вміст відокремлений від навколиш­нього середовища лише плазматичною мембраною. Товщина мембрани становить 0,000007 мм, і цей якнайтонший бар'єр не лише відмежовує клітину від навколишнього середовища, але й забезпечує зв'язок із ним. У який спосіб?
Плазматична мембрана не є перепоною для малих молекул неорга­нічних речовин. Так, через усю мембрану до клітини дифундують моле­кули кисню і води, а з неї — молекули вуглекислого газу.
З великими органічними молекулами справа складніша: щоб їх за­хопити, плазматична мембрана утворює впадини і вирости. Коли їх краї стуляються, виникає оточений мембраною пухирець, що разом зі своїм «вантажем» опиняється всередині клітини. Цей процес називається ендоцитозом. У пухирцях, утворених у результаті ендоцитозу, великі органічні молекули розщеплюються на молекули такого розміру, що здатні подолати мембра­ну.
За допомогою мембранних пухирців речовини мо­жуть виділятися із клітини. Навколо їх молекул утво­рюється пухирець, який рухається до плазматичної мембрани. Коли з нею зливається мембрана пухирця, його «вантаж» опиняється за межами клітини. Цей процес називається екзоцитозом.
Внутрішній вміст тваринної клітини — це цитоплазма з численними органелами і ядро. Майже всі вони є і в рослинній клітині. Проте у тваринній клітині немає  не тільки пластид, але й вакуолей із клітинним соком.

Мал. Будова клітини тварини:
1-     плазматична мембрана;
2-     цитоплазма;
3-     рибосоми;
4-     ядро;
5-     клітинний центр;
6-     мітохондрії;
7-     ендоплазматична сітка;
8-     лізосоми;
9-     апарат Гольджі.

Цитоплазма на 80-90% складається з води, решта — це молекули та іони різних органічних та неорганічних сполук. Цитоплазма схожа на густий кисіль, де постійно відбуваються хімічні реакції: одні речовини розщеплюються, інші утворюються. Цитоплазма по­стійно рухається, тому весь час переміщуються і де­які органели, що в ній розташовані.
Більшість хімічних реакцій «розподілена» між ор­ганелами клітини. У рибосомах відбувається синтез білків. Унаслідок хімічних перетворень в апараті Гольджі молекули певних речовин упаковуються в спеціальні пухирці: саме за їх допомогою ці речовини виводяться з клітини. Апарат Гольджі «виготовляє» також і лізосоми. Ці органели необхідні клітині для розщеплення орга­нічних молекул.
Як і в рослин, у тварин дихання відбувається за участю мітохондрій. Саме в них проходять хімічні реакції, що забезпечують клітину енергі­єю. Один із реагентів у них — кисень, а продуктами цих реакцій є вода і вуглекислий газ, що виділяється з клітини.
Як і в рослинній клітині, за здійснення програми життєдіяльності тваринної клітини відповідає ядро. У ньому зберігаються довгі (до 1 мм) молекули речовини, у якій закодована «програма життя» організму. Щоб займати менше місця, ці довгі молекули згортаються декілька ра­зів і утворюють хромосоми. Коли клітина ділиться, хромосоми мають бути розподілені між дочірніми клітинами так, щоб кожна з них отри­мала від материнської клітини цілісну «програму життя». Тому перед поділом клітини кількість хромосом подвоюється. За те, щоб кожна до­чірня клітина отримала під час розподілу повний набір хромосом, від­повідає клітинний центр. Це єдина органела тваринної клітини, яка відсутня в рослинній клітині.

Хочеш засвоїти навчальну інформацію на високому рівні?
Для цього:
1. Опрацюй структурований конспект з теми.
щщщщщщщщщщщщщщщщ.jpg

2. Виконай інтерактивну вправу “Художники”.
1. Зроби схематичний малюнок тваринної клітини.
2. Обміняйся з товаришем малюнком, підпиши частини “його” клітини.
3. Обговоріть підписи до малюнків.

3. Питання і завдання, виконавши які ти закріпиш навчальну інформацію.
1. Чому тварини – організми-еукаріоти?
2. Заповни схему.

3. Назви основні органели клітини, пригадай їх функції.
Органели
Функції4. Питання і завдання, виконавши які ти засвоїш навчальний матеріал на високому рівні.
1. Порівняй будову клітин рослинного і тваринного організму за схемами:

5. Творче завдання.
1. Підготуй повідомлення “Видатні зоологи”.

6. Виконавши ці тестові завдання, ти зможеш перевірити свої знання з теми «Клітинна будова тварин та особливості клітин тварин».
1. Основні компоненти клітини:
а) ядро, цитоплазма, плазматична мембрана;
б) ядро, цитоплазма, рибосоми;
в) цитоплазма, рибосоми, апарат Гольджі;
г) ядро, рибосоми, лізосоми.
2. В тваринній клітині немає органел:
а) рибосом;
б) пластид;
в) лізосом;
г) ядра.
3. Окиснення органічних речовин в клітині відбувається в органелах:
а) ядрі;
б) мітохондріях;
в) рибосомах;
г) ендоплазматичній сітці.
4. Процеси життєдіяльності клітини регулює:
а) мітохондрія;
б) клітинний центр;
в) ядро;
г) лізосома.
5. Носії спадкової інформації - хромосоми - розміщені:
а) у цитоплазмі;
б) у ендоплазматичній сітці;
в) в ядрі;
г) у лізосомі.
6. Процес надходження великих органічних молекул в клітину називається:
а) дифузія;
б) транспорт через спеціальні канали;
в) екзоцитоз;
г) ендоцитоз.

Немає коментарів:

Дописати коментар