субота, 2 вересня 2017 р.

Генетика наука про закономірності успадкування ознак.Матеріал для учнів 11 класу,


Основні генетичні поняття та терміни Генетика — це наука про закономірності спадковості і мінливості. Сам термін «генетика» було запропоновано англійським генетиком В. Бетсоном 1905 року. Основні терміни й поняття генетики Ген — це ділянка молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген — одиниця спадковості, що є одиницею виміру біологічного явища. Алелі — це альтернативні стани одного й того самого гена. Домінантний алель — це алель, котрий пригнічує прояв другого алеля певного гена.В алежності від ступеня пригнічення є повне або неповне домінування. Рецесивний алель — це алель, прояв котрого пригнічується іншим алелем гена. Алель дикого типу — це алель, котрий розповсюджений в природних популяціях окремого виду і обумовлює розвиток ознак, які являються характерними для даного виду. Локус — це місце розміщення гена в хромосомі. Гомозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали однакові алелі певного гена. В гомозиготному стані проявляються домінантні та рецесивні алелі. Гетерозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали неоднакові алелі певного гена. В гетерозиготному стані у разі повного домінування проявляється вплив домінантного алеля, а в разі неповного домінування ознака набуває проміжного вираження між домінантним та рецесивним алелями. Гемізигота — це диплоїдна клітина, котра має тільки один алель певного гена. Даний стан з’являється в результаті того, що у окремих видів особини однієї з статей отримали дві неоднакові статеві хромосоми чи тільки одну статеву хромосому. Генотип — це сукупність усіх генів клітини, які локалізовані в ядрі (в хромосомах) чи у різноманітних реплікуючих структурах цитоплазми (зокрема, пластидах, плазмідах, мітохондріях). Генотип — спадкова основа організму єдина система взаємодіючих генів, тому прояв будь-якого гена залежить від генотипного його середовища. Фенотип — це сукупність властивостей та ознак організму, які склалися на основіузаємодії генотипу зі умовами зовнішнього середовища. Фенотип не відображає ніколи генотип повністю, а лише його ту частину, що реалізується у певних умовах онтогенезу.В процесі розвитку організму фенотип змінюється. Межі, у котрих змінюються фенотипові прояви генотипу, звуться нормою реакції. Спадковість — це здатність живих організмів передавати іншим особинам наступного покоління фізіологічні, морфоанатомічні, біохімічні особливості власної організації, а тежособливі риси становлення даних особливостей в процесі онтогенезу. Мінливість — це властивість організму змінювати власну морфофізіологічну організацію (це зумовлює різноманітність індивідів, рас чи популяцій), а теж набувати нових ознакв процесі індивідуального розвитку. Геном — це сукупність усіх послідовностей ДНК в клітинах певного організму. Чиста лінія — це група особин, які стабільно відновлюють у низьці поколінь одні й ті самі спадково сталі ознаки. Покоління F1 — це гібриди першого покоління. Покоління F2 — це гібриди другого покоління,одержані від схрещування двох особин з F1. Моногібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються однією парою альтернативних ознак. Дигібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються двома парами альтернативних ознак.Джерело: http://dovidka.biz.ua/osnovni-genetichni-ponyattya/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

 

Основні терміни й поняття генетики

Ген — дискретна функціональна одиниця спадковості, з допо­могою якої відбувається запис, зберігання та передача генетичної інформації в ряді поколінь, певна ділянка молекули ДНК (або РНК у деяких вірусів), розташована на певній ділянці (у певному локусі) хромосоми еукаріотів, у бактеріальній хромосомі чи плазміді у прокаріотів або в молекулі нуклеїнової кислоти вірісів.
Алель — один з можливих станів (варіантів) гена.
Домінантний алель — алель, який пригнічує прояв іншого алеля певного гена. Залежно від ступеня пригнічення виділяють повне чи неповне домінування.
Рецесивний алель — алель, прояв якого пригнічується іншим алелем певного гена.
Алель дикого типу — алель, який поширений у природних по­пуляціях певного виду й обумовлює розвиток ознак, що є характер­ними для цього виду.
Локус — місце розташування алелей певного гена на хромосомі.
Гомозигота — диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина), го­мологічні хромосоми якої мають однакові алелі певного гена. У го­мозиготному стані проявляються і домінантні, і рецесивні алелі.
Гетерозигота — диплоїдна або поліплоїдна клітина (особи­на), гомологічні хромосоми якої мають різні алелі певного гена.
У гетерозиготному стані в разі повного домінування проявляєть­ся дія домінантного алеля, а за неповного домінування ознака має проміжне вираження між домінантним і рецесивним алелями.
Гемозигота — диплоїдна клітина (особина), яка має лише один алель певного гена. Цей стан виникає внаслідок того, що в деяких видів особини однієї зі статей мають дві різні статеві хромосоми або лише одну статеву хромосому.
Генотип — сукупність усіх генів клітини, локалізованих у ядрі (у хромосомах) або в різних реплікуючих структурах цитоплазми (пластидах, мітохондріях, плазмідах). Генотип — це спадкова осно­ва організму єдина система взаємодіючих генів, тому прояв кожно­го гена залежить від його генотипного середовища. Генотип — но­сій генетичної інформації, який контролює формування всіх ознак організму, тобто його фенотипу.
Фенотип — сукупність властивостей і ознак організму, що склалися на основі взаємодії генотипу з умовами зовнішнього се­редовища. Фенотип ніколи не відображає генотип цілком, а лише ту його частину, яка реалізується в певних умовах онтогенезу. У процесі розвитку організму фенотип змінюється. Межі, в яких змінюються фенотипові прояви генотипу, називаються нормою реакції.
Спадковість — здатність живих організмів передавати особи­нам наступного покоління морфоанатомічні, фізіологічні, біохі­мічні особливості своєї організації, а також характерні риси ста­новлення цих особливостей у процесі онтогенезу.
Мінливість — властивість організму змінювати свою морфофізіологічну організацію (що зумовлює різноманітність індивідів, популяцій, рас), а також набувати нових ознак у процесі індивіду­ального розвитку.
Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень Генетика — наука про закономірності спадковості та мінливості організмів. Спадковість — це властивість живих організмів передавати свої ознаки й особливості онтогенезу нащадкам, забезпечуючи спадко­ємність поколінь. Матеріальною основою спадковості є статеві клітини — гамети. Під час нестатевого розмноження такими клітинами є соматичні. Клітини несуть тільки структурні задатки можливих ознак — гени. Мінливість — здатність живих організмів набувати нових ознак та інших станів у процесі індивідуального розвитку. Ген — ділянка молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген — одиниця спадковості, що є одиницею виміру біологічного явища. Алельні гени (алелі) — це гени, що перебувають у різних станах, але займають одне й те саме місце (локус) у хромосомах однієї пари (гомологічних хромосомах) та визначають різний стан певної ознаки (чорні та блакитні очі; високий чи низький зріст, гладенька чи зморшкувата оболонка плоду тощо). Алелі позначаються літерами латинського алфавіту (A і a, B і b, C і c…). Домінантна ознака — алель (ген), яка в присутності іншої завжди проявиться у формі кодованого нею стану ознаки. Позначається великими літерами (A, B, C). Рецесивна ознака — та, що пригнічується, проявляється тільки в гомозиготному стані. Рецесивний ген позначається малою літерою (a, b, c). Генотип — сукупність усіх спадкових ознак — генів організму, отриманих від батьків. Реалізація ознак в організмі проходить за схемою: ген → білок → ознака. Фенотип — сукупність внутрішніх і зовнішніх ознак, що реалізуються в організмі при взаємодії генотипу із середовищем. Гомозигота — зигота (організм), що має однакові алелі одного гена в гомологічних хромосомах (AA, aa). Гетерозигота — зигота (організм), що має різні алелі одного гена в гомологічних хромосомах (Aa), тобто має альтернативні ознаки. - See more at: http://shkolyar.in.ua/spadkovist/ponyattya
Основні генетичні поняття та терміни Генетика — це наука про закономірності спадковості і мінливості. Сам термін «генетика» було запропоновано англійським генетиком В. Бетсоном 1905 року. Основні терміни й поняття генетики Ген — це ділянка молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген — одиниця спадковості, що є одиницею виміру біологічного явища. Алелі — це альтернативні стани одного й того самого гена. Домінантний алель — це алель, котрий пригнічує прояв другого алеля певного гена.В алежності від ступеня пригнічення є повне або неповне домінування. Рецесивний алель — це алель, прояв котрого пригнічується іншим алелем гена. Алель дикого типу — це алель, котрий розповсюджений в природних популяціях окремого виду і обумовлює розвиток ознак, які являються характерними для даного виду. Локус — це місце розміщення гена в хромосомі. Гомозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали однакові алелі певного гена. В гомозиготному стані проявляються домінантні та рецесивні алелі. Гетерозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали неоднакові алелі певного гена. В гетерозиготному стані у разі повного домінування проявляється вплив домінантного алеля, а в разі неповного домінування ознака набуває проміжного вираження між домінантним та рецесивним алелями. Гемізигота — це диплоїдна клітина, котра має тільки один алель певного гена. Даний стан з’являється в результаті того, що у окремих видів особини однієї з статей отримали дві неоднакові статеві хромосоми чи тільки одну статеву хромосому. Генотип — це сукупність усіх генів клітини, які локалізовані в ядрі (в хромосомах) чи у різноманітних реплікуючих структурах цитоплазми (зокрема, пластидах, плазмідах, мітохондріях). Генотип — спадкова основа організму єдина система взаємодіючих генів, тому прояв будь-якого гена залежить від генотипного його середовища. Фенотип — це сукупність властивостей та ознак організму, які склалися на основіузаємодії генотипу зі умовами зовнішнього середовища. Фенотип не відображає ніколи генотип повністю, а лише його ту частину, що реалізується у певних умовах онтогенезу.В процесі розвитку організму фенотип змінюється. Межі, у котрих змінюються фенотипові прояви генотипу, звуться нормою реакції. Спадковість — це здатність живих організмів передавати іншим особинам наступного покоління фізіологічні, морфоанатомічні, біохімічні особливості власної організації, а тежособливі риси становлення даних особливостей в процесі онтогенезу. Мінливість — це властивість організму змінювати власну морфофізіологічну організацію (це зумовлює різноманітність індивідів, рас чи популяцій), а теж набувати нових ознакв процесі індивідуального розвитку. Геном — це сукупність усіх послідовностей ДНК в клітинах певного організму. Чиста лінія — це група особин, які стабільно відновлюють у низьці поколінь одні й ті самі спадково сталі ознаки. Покоління F1 — це гібриди першого покоління. Покоління F2 — це гібриди другого покоління,одержані від схрещування двох особин з F1. Моногібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються однією парою альтернативних ознак. Дигібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються двома парами альтернативних ознак.Джерело: http://dovidka.biz.ua/osnovni-genetichni-ponyattya/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua
Основні генетичні поняття та терміни Генетика — це наука про закономірності спадковості і мінливості. Сам термін «генетика» було запропоновано англійським генетиком В. Бетсоном 1905 року. Основні терміни й поняття генетики Ген — це ділянка молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген — одиниця спадковості, що є одиницею виміру біологічного явища. Алелі — це альтернативні стани одного й того самого гена. Домінантний алель — це алель, котрий пригнічує прояв другого алеля певного гена.В алежності від ступеня пригнічення є повне або неповне домінування. Рецесивний алель — це алель, прояв котрого пригнічується іншим алелем гена. Алель дикого типу — це алель, котрий розповсюджений в природних популяціях окремого виду і обумовлює розвиток ознак, які являються характерними для даного виду. Локус — це місце розміщення гена в хромосомі. Гомозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали однакові алелі певного гена. В гомозиготному стані проявляються домінантні та рецесивні алелі. Гетерозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали неоднакові алелі певного гена. В гетерозиготному стані у разі повного домінування проявляється вплив домінантного алеля, а в разі неповного домінування ознака набуває проміжного вираження між домінантним та рецесивним алелями. Гемізигота — це диплоїдна клітина, котра має тільки один алель певного гена. Даний стан з’являється в результаті того, що у окремих видів особини однієї з статей отримали дві неоднакові статеві хромосоми чи тільки одну статеву хромосому. Генотип — це сукупність усіх генів клітини, які локалізовані в ядрі (в хромосомах) чи у різноманітних реплікуючих структурах цитоплазми (зокрема, пластидах, плазмідах, мітохондріях). Генотип — спадкова основа організму єдина система взаємодіючих генів, тому прояв будь-якого гена залежить від генотипного його середовища. Фенотип — це сукупність властивостей та ознак організму, які склалися на основіузаємодії генотипу зі умовами зовнішнього середовища. Фенотип не відображає ніколи генотип повністю, а лише його ту частину, що реалізується у певних умовах онтогенезу.В процесі розвитку організму фенотип змінюється. Межі, у котрих змінюються фенотипові прояви генотипу, звуться нормою реакції. Спадковість — це здатність живих організмів передавати іншим особинам наступного покоління фізіологічні, морфоанатомічні, біохімічні особливості власної організації, а тежособливі риси становлення даних особливостей в процесі онтогенезу. Мінливість — це властивість організму змінювати власну морфофізіологічну організацію (це зумовлює різноманітність індивідів, рас чи популяцій), а теж набувати нових ознакв процесі індивідуального розвитку. Геном — це сукупність усіх послідовностей ДНК в клітинах певного організму. Чиста лінія — це група особин, які стабільно відновлюють у низьці поколінь одні й ті самі спадково сталі ознаки. Покоління F1 — це гібриди першого покоління. Покоління F2 — це гібриди другого покоління,одержані від схрещування двох особин з F1. Моногібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються однією парою альтернативних ознак. Дигібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються двома парами альтернативних ознак.Джерело: http://dovidka.biz.ua/osnovni-genetichni-ponyattya/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua
Основні генетичні поняття та терміни Генетика — це наука про закономірності спадковості і мінливості. Сам термін «генетика» було запропоновано англійським генетиком В. Бетсоном 1905 року. Основні терміни й поняття генетики Ген — це ділянка молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген — одиниця спадковості, що є одиницею виміру біологічного явища. Алелі — це альтернативні стани одного й того самого гена. Домінантний алель — це алель, котрий пригнічує прояв другого алеля певного гена.В алежності від ступеня пригнічення є повне або неповне домінування. Рецесивний алель — це алель, прояв котрого пригнічується іншим алелем гена. Алель дикого типу — це алель, котрий розповсюджений в природних популяціях окремого виду і обумовлює розвиток ознак, які являються характерними для даного виду. Локус — це місце розміщення гена в хромосомі. Гомозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали однакові алелі певного гена. В гомозиготному стані проявляються домінантні та рецесивні алелі. Гетерозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали неоднакові алелі певного гена. В гетерозиготному стані у разі повного домінування проявляється вплив домінантного алеля, а в разі неповного домінування ознака набуває проміжного вираження між домінантним та рецесивним алелями. Гемізигота — це диплоїдна клітина, котра має тільки один алель певного гена. Даний стан з’являється в результаті того, що у окремих видів особини однієї з статей отримали дві неоднакові статеві хромосоми чи тільки одну статеву хромосому. Генотип — це сукупність усіх генів клітини, які локалізовані в ядрі (в хромосомах) чи у різноманітних реплікуючих структурах цитоплазми (зокрема, пластидах, плазмідах, мітохондріях). Генотип — спадкова основа організму єдина система взаємодіючих генів, тому прояв будь-якого гена залежить від генотипного його середовища. Фенотип — це сукупність властивостей та ознак організму, які склалися на основіузаємодії генотипу зі умовами зовнішнього середовища. Фенотип не відображає ніколи генотип повністю, а лише його ту частину, що реалізується у певних умовах онтогенезу.В процесі розвитку організму фенотип змінюється. Межі, у котрих змінюються фенотипові прояви генотипу, звуться нормою реакції. Спадковість — це здатність живих організмів передавати іншим особинам наступного покоління фізіологічні, морфоанатомічні, біохімічні особливості власної організації, а тежособливі риси становлення даних особливостей в процесі онтогенезу. Мінливість — це властивість організму змінювати власну морфофізіологічну організацію (це зумовлює різноманітність індивідів, рас чи популяцій), а теж набувати нових ознакв процесі індивідуального розвитку. Геном — це сукупність усіх послідовностей ДНК в клітинах певного організму. Чиста лінія — це група особин, які стабільно відновлюють у низьці поколінь одні й ті самі спадково сталі ознаки. Покоління F1 — це гібриди першого покоління. Покоління F2 — це гібриди другого покоління,одержані від схрещування двох особин з F1. Моногібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються однією парою альтернативних ознак. Дигібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються двома парами альтернативних ознакДжерело: http://dovidka.biz.ua/osnovni-genetichni-ponyattya/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua
Основні генетичні поняття та терміни Генетика — це наука про закономірності спадковості і мінливості. Сам термін «генетика» було запропоновано англійським генетиком В. Бетсоном 1905 року. Основні терміни й поняття генетики Ген — це ділянка молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген — одиниця спадковості, що є одиницею виміру біологічного явища. Алелі — це альтернативні стани одного й того самого гена. Домінантний алель — це алель, котрий пригнічує прояв другого алеля певного гена.В алежності від ступеня пригнічення є повне або неповне домінування. Рецесивний алель — це алель, прояв котрого пригнічується іншим алелем гена. Алель дикого типу — це алель, котрий розповсюджений в природних популяціях окремого виду і обумовлює розвиток ознак, які являються характерними для даного виду. Локус — це місце розміщення гена в хромосомі. Гомозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали однакові алелі певного гена. В гомозиготному стані проявляються домінантні та рецесивні алелі. Гетерозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали неоднакові алелі певного гена. В гетерозиготному стані у разі повного домінування проявляється вплив домінантного алеля, а в разі неповного домінування ознака набуває проміжного вираження між домінантним та рецесивним алелями. Гемізигота — це диплоїдна клітина, котра має тільки один алель певного гена. Даний стан з’являється в результаті того, що у окремих видів особини однієї з статей отримали дві неоднакові статеві хромосоми чи тільки одну статеву хромосому. Генотип — це сукупність усіх генів клітини, які локалізовані в ядрі (в хромосомах) чи у різноманітних реплікуючих структурах цитоплазми (зокрема, пластидах, плазмідах, мітохондріях). Генотип — спадкова основа організму єдина система взаємодіючих генів, тому прояв будь-якого гена залежить від генотипного його середовища. Фенотип — це сукупність властивостей та ознак організму, які склалися на основіузаємодії генотипу зі умовами зовнішнього середовища. Фенотип не відображає ніколи генотип повністю, а лише його ту частину, що реалізується у певних умовах онтогенезу.В процесі розвитку організму фенотип змінюється. Межі, у котрих змінюються фенотипові прояви генотипу, звуться нормою реакції. Спадковість — це здатність живих організмів передавати іншим особинам наступного покоління фізіологічні, морфоанатомічні, біохімічні особливості власної організації, а тежособливі риси становлення даних особливостей в процесі онтогенезу. Мінливість — це властивість організму змінювати власну морфофізіологічну організацію (це зумовлює різноманітність індивідів, рас чи популяцій), а теж набувати нових ознакв процесі індивідуального розвитку. Геном — це сукупність усіх послідовностей ДНК в клітинах певного організму. Чиста лінія — це група особин, які стабільно відновлюють у низьці поколінь одні й ті самі спадково сталі ознаки. Покоління F1 — це гібриди першого покоління. Покоління F2 — це гібриди другого покоління,одержані від схрещування двох особин з F1. Моногібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються однією парою альтернативних ознак. Дигібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються двома парами альтернативних ознакДжерело: http://dovidka.biz.ua/osnovni-genetichni-ponyattya/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.

Позначення і символи генетики

 1. - особа чоловічої статі (чоловік);
 1. - особа жіночої статі (жінка);
 1. - стать невідома;
 1. - шлюб та діти (сибси);
 1. - шлюб;
 1. - неофіційний шлюб;
 1. близькоспоріднений шлюб;
 2. . - двічі в шлюбі;
 3. - монозиготні близнята (однояйцеві);
 4. дизиготні близнята (двояйцеві);
 5. - викидень;
 6. .- померлий;
 7. - аборт;
 8. - медичний аборт;
 9. - бездітний шлюб;
 10. - хворий;
 11. - пробанд;
 12. . - мертвонароджений;
 13. - носій рецесивного гена;
 14. - особисто обстежений.

Етапи генеалогічного методу дослідження (структурно-логічна схема).

І. Збирання інформації для побудови родоводу.
ІІ. Складання родоводу:
 1. використання позначень для складання родоводу(генеалогічні символи);
 2. правила складання родоводу.
ІІІ. Аналіз родоводу.

Порядок збирання інформації

 1. Пробанд (вихідна особа, родовід якої аналізують).
 2. Сибси (діти пробанда або будь-якої сім’ї у родоводі).
 3. Батьки: мати та її лінія, батько та його лінія.

Питання для збирання інформації

 1. Прізвище , ім’я, по батькові.
 2. Вік (у тому числі на момент народження дітей)
 3. Національність.
 4. Місце народження та проживання.
 5. Професія.
 6. Фізичний та розумовий розвиток.
 7. Алергічні реакції.
 8. Хвороби та їхні причини.
 9. Причини смерті.


  Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень Генетика — наука про закономірності спадковості та мінливості організмів. Спадковість — це властивість живих організмів передавати свої ознаки й особливості онтогенезу нащадкам, забезпечуючи спадко­ємність поколінь. Матеріальною основою спадковості є статеві клітини — гамети. Під час нестатевого розмноження такими клітинами є соматичні. Клітини несуть тільки структурні задатки можливих ознак — гени. Мінливість — здатність живих організмів набувати нових ознак та інших станів у процесі індивідуального розвитку. Ген — ділянка молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген — одиниця спадковості, що є одиницею виміру біологічного явища. Алельні гени (алелі) — це гени, що перебувають у різних станах, але займають одне й те саме місце (локус) у хромосомах однієї пари (гомологічних хромосомах) та визначають різний стан певної ознаки (чорні та блакитні очі; високий чи низький зріст, гладенька чи зморшкувата оболонка плоду тощо). Алелі позначаються літерами латинського алфавіту (A і a, B і b, C і c…). Домінантна ознака — алель (ген), яка в присутності іншої завжди проявиться у формі кодованого нею стану ознаки. Позначається великими літерами (A, B, C). Рецесивна ознака — та, що пригнічується, проявляється тільки в гомозиготному стані. Рецесивний ген позначається малою літерою (a, b, c). Генотип — сукупність усіх спадкових ознак — генів організму, отриманих від батьків. Реалізація ознак в організмі проходить за схемою: ген → білок → ознака. Фенотип — сукупність внутрішніх і зовнішніх ознак, що реалізуються в організмі при взаємодії генотипу із середовищем. Гомозигота — зигота (організм), що має однакові алелі одного гена в гомологічних хромосомах (AA, aa). Гетерозигота — зигота (організм), що має різні алелі одного гена в гомологічних хромосомах (Aa), тобто має альтернативні ознаки. Чисті лінії — це генотипно однорідні нащадки однієї особини, гомозиготні за більшістю генів й одержані в результаті самозапилення. - See more at: http://shkolyar.in.ua/spadkovist/ponyattya
  Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень Генетика — наука про закономірності спадковості та мінливості організмів. Спадковість — це властивість живих організмів передавати свої ознаки й особливості онтогенезу нащадкам, забезпечуючи спадко­ємність поколінь. Матеріальною основою спадковості є статеві клітини — гамети. Під час нестатевого розмноження такими клітинами є соматичні. Клітини несуть тільки структурні задатки можливих ознак — гени. Мінливість — здатність живих організмів набувати нових ознак та інших станів у процесі індивідуального розвитку. Ген — ділянка молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген — одиниця спадковості, що є одиницею виміру біологічного явища. Алельні гени (алелі) — це гени, що перебувають у різних станах, але займають одне й те саме місце (локус) у хромосомах однієї пари (гомологічних хромосомах) та визначають різний стан певної ознаки (чорні та блакитні очі; високий чи низький зріст, гладенька чи зморшкувата оболонка плоду тощо). Алелі позначаються літерами латинського алфавіту (A і a, B і b, C і c…). Домінантна ознака — алель (ген), яка в присутності іншої завжди проявиться у формі кодованого нею стану ознаки. Позначається великими літерами (A, B, C). Рецесивна ознака — та, що пригнічується, проявляється тільки в гомозиготному стані. Рецесивний ген позначається малою літерою (a, b, c). Генотип — сукупність усіх спадкових ознак — генів організму, отриманих від батьків. Реалізація ознак в організмі проходить за схемою: ген → білок → ознака. Фенотип — сукупність внутрішніх і зовнішніх ознак, що реалізуються в організмі при взаємодії генотипу із середовищем. Гомозигота — зигота (організм), що має однакові алелі одного гена в гомологічних хромосомах (AA, aa). Гетерозигота — зигота (організм), що має різні алелі одного гена в гомологічних хромосомах (Aa), тобто має альтернативні ознаки. - See more at: http://shkolyar.in.ua/spadkovist/ponyattya
  Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень Генетика — наука про закономірності спадковості та мінливості організмів. Спадковість — це властивість живих організмів передавати свої ознаки й особливості онтогенезу нащадкам, забезпечуючи спадко­ємність поколінь. Матеріальною основою спадковості є статеві клітини — гамети. Під час нестатевого розмноження такими клітинами є соматичні. Клітини несуть тільки структурні задатки можливих ознак — гени. Мінливість — здатність живих організмів набувати нових ознак та інших станів у процесі індивідуального розвитку. Ген — ділянка молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген — одиниця спадковості, що є одиницею виміру біологічного явища. Алельні гени (алелі) — це гени, що перебувають у різних станах, але займають одне й те саме місце (локус) у хромосомах однієї пари (гомологічних хромосомах) та визначають різний стан певної ознаки (чорні та блакитні очі; високий чи низький зріст, гладенька чи зморшкувата оболонка плоду тощо). Алелі позначаються літерами латинського алфавіту (A і a, B і b, C і c…). Домінантна ознака — алель (ген), яка в присутності іншої завжди проявиться у формі кодованого нею стану ознаки. Позначається великими літерами (A, B, C). Рецесивна ознака — та, що пригнічується, проявляється тільки в гомозиготному стані. Рецесивний ген позначається малою літерою (a, b, c). Генотип — сукупність усіх спадкових ознак — генів організму, отриманих від батьків. Реалізація ознак в організмі проходить за схемою: ген → білок → ознака. Фенотип — сукупність внутрішніх і зовнішніх ознак, що реалізуються в організмі при взаємодії генотипу із середовищем. Гомозигота — зигота (організм), що має однакові алелі одного гена в гомологічних хромосомах (AA, aa). Гетерозигота — зигота (організм), що має різні алелі одного гена в гомологічних хромосомах (Aa), тобто має альтернативні ознаки. - See more at: http://shkolyar.in.ua/spadkovist/ponyattya
  Основні генетичні поняття та терміни Генетика — це наука про закономірності спадковості і мінливості. Сам термін «генетика» було запропоновано англійським генетиком В. Бетсоном 1905 року. Основні терміни й поняття генетики Ген — це ділянка молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген — одиниця спадковості, що є одиницею виміру біологічного явища. Алелі — це альтернативні стани одного й того самого гена. Домінантний алель — це алель, котрий пригнічує прояв другого алеля певного гена.В алежності від ступеня пригнічення є повне або неповне домінування. Рецесивний алель — це алель, прояв котрого пригнічується іншим алелем гена. Алель дикого типу — це алель, котрий розповсюджений в природних популяціях окремого виду і обумовлює розвиток ознак, які являються характерними для даного виду. Локус — це місце розміщення гена в хромосомі. Гомозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали однакові алелі певного гена. В гомозиготному стані проявляються домінантні та рецесивні алелі. Гетерозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали неоднакові алелі певного гена. В гетерозиготному стані у разі повного домінування проявляється вплив домінантного алеля, а в разі неповного домінування ознака набуває проміжного вираження між домінантним та рецесивним алелями. Гемізигота — це диплоїдна клітина, котра має тільки один алель певного гена. Даний стан з’являється в результаті того, що у окремих видів особини однієї з статей отримали дві неоднакові статеві хромосоми чи тільки одну статеву хромосому. Генотип — це сукупність усіх генів клітини, які локалізовані в ядрі (в хромосомах) чи у різноманітних реплікуючих структурах цитоплазми (зокрема, пластидах, плазмідах, мітохондріях). Генотип — спадкова основа організму єдина система взаємодіючих генів, тому прояв будь-якого гена залежить від генотипного його середовища. Фенотип — це сукупність властивостей та ознак організму, які склалися на основіузаємодії генотипу зі умовами зовнішнього середовища. Фенотип не відображає ніколи генотип повністю, а лише його ту частину, що реалізується у певних умовах онтогенезу.В процесі розвитку організму фенотип змінюється. Межі, у котрих змінюються фенотипові прояви генотипу, звуться нормою реакції. Спадковість — це здатність живих організмів передавати іншим особинам наступного покоління фізіологічні, морфоанатомічні, біохімічні особливості власної організації, а тежособливі риси становлення даних особливостей в процесі онтогенезу. Мінливість — це властивість організму змінювати власну морфофізіологічну організацію (це зумовлює різноманітність індивідів, рас чи популяцій), а теж набувати нових ознакв процесі індивідуального розвитку. Геном — це сукупність усіх послідовностей ДНК в клітинах певного організму. Чиста лінія — це група особин, які стабільно відновлюють у низьці поколінь одні й ті самі спадково сталі ознаки. Покоління F1 — це гібриди першого покоління. Покоління F2 — це гібриди другого покоління,одержані від схрещування двох особин з F1. Моногібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються однією парою альтернативних ознак. Дигібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються двома парами альтернативних ознак.Джерело: http://dovidka.biz.ua/osnovni-genetichni-ponyattya/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua
  Основні генетичні поняття та терміни Генетика — це наука про закономірності спадковості і мінливості. Сам термін «генетика» було запропоновано англійським генетиком В. Бетсоном 1905 року. Основні терміни й поняття генетики Ген — це ділянка молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген — одиниця спадковості, що є одиницею виміру біологічного явища. Алелі — це альтернативні стани одного й того самого гена. Домінантний алель — це алель, котрий пригнічує прояв другого алеля певного гена.В алежності від ступеня пригнічення є повне або неповне домінування. Рецесивний алель — це алель, прояв котрого пригнічується іншим алелем гена. Алель дикого типу — це алель, котрий розповсюджений в природних популяціях окремого виду і обумовлює розвиток ознак, які являються характерними для даного виду. Локус — це місце розміщення гена в хромосомі. Гомозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали однакові алелі певного гена. В гомозиготному стані проявляються домінантні та рецесивні алелі. Гетерозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали неоднакові алелі певного гена. В гетерозиготному стані у разі повного домінування проявляється вплив домінантного алеля, а в разі неповного домінування ознака набуває проміжного вираження між домінантним та рецесивним алелями. Гемізигота — це диплоїдна клітина, котра має тільки один алель певного гена. Даний стан з’являється в результаті того, що у окремих видів особини однієї з статей отримали дві неоднакові статеві хромосоми чи тільки одну статеву хромосому. Генотип — це сукупність усіх генів клітини, які локалізовані в ядрі (в хромосомах) чи у різноманітних реплікуючих структурах цитоплазми (зокрема, пластидах, плазмідах, мітохондріях). Генотип — спадкова основа організму єдина система взаємодіючих генів, тому прояв будь-якого гена залежить від генотипного його середовища. Фенотип — це сукупність властивостей та ознак організму, які склалися на основіузаємодії генотипу зі умовами зовнішнього середовища. Фенотип не відображає ніколи генотип повністю, а лише його ту частину, що реалізується у певних умовах онтогенезу.В процесі розвитку організму фенотип змінюється. Межі, у котрих змінюються фенотипові прояви генотипу, звуться нормою реакції. Спадковість — це здатність живих організмів передавати іншим особинам наступного покоління фізіологічні, морфоанатомічні, біохімічні особливості власної організації, а тежособливі риси становлення даних особливостей в процесі онтогенезу. Мінливість — це властивість організму змінювати власну морфофізіологічну організацію (це зумовлює різноманітність індивідів, рас чи популяцій), а теж набувати нових ознакв процесі індивідуального розвитку. Геном — це сукупність усіх послідовностей ДНК в клітинах певного організму. Чиста лінія — це група особин, які стабільно відновлюють у низьці поколінь одні й ті самі спадково сталі ознаки. Покоління F1 — це гібриди першого покоління. Покоління F2 — це гібриди другого покоління,одержані від схрещування двох особин з F1. Моногібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються однією парою альтернативних ознак. Дигібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються двома парами альтернативних ознак.Джерело: http://dovidka.biz.ua/osnovni-genetichni-ponyattya/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

Немає коментарів:

Дописати коментар