четвер, 7 вересня 2017 р.

Біологія- комплексна наука про живу природу. Матеріал для учнів 10 класу.


СИСТЕМА БІОЛОГІЧНИХ НАУК. ЗВ’ЯЗОК БІОЛОГІЧНИХ НАУК З ІНШИМИ НАУКАМИ

– Біологія – комплексна наука про живу природу. Ви вже знаєте, що біологія досліджує різні прояви життя. Як самостійна природнича наука біологія зародилася ще до нашої ери, а її назву запропонували 1802 року незалежно один від одного французький учений Жан-Батіст Ламарк (1744-1829) і німецький – Готфрід Рейнхольд Тревіранус (1766-1837).
Протягом попередніх років навчання у школі ви вже ознайомилися з основами таких біологічних наук, як ботаніка, мікологія, зоологія, анатомія та фізіологія людини та ін. Протягом наступних років ви дізнаєтеся й про досягнення інших біологічних наук: біохімії, цитології, вірусології, біології індивідуального розвитку, генетики, екології, еволюційного вчення, систематики, палеонтології тощо. Дані цих і багатьох інших біологічних наук дають змогу вивчати закономірності, притаманні всім живим організмам. Розгляньте малюнок 1.1 і ознайомтеся з короткою характеристикою основних біологічних наук. (Поміркуйте, які з біологічних наук, зазначених на схемі, на вашу думку, найбільше пов’язані між собою)
Біологію називають провідною наукою ХХІ ст. Без досягнень біології нині неможливий прогрес аграрних наук, охорони здоров’я і навколишнього природного середовища, біотехнології тощо.
– Взаємозв’язки біології з іншими науками. Біологія тісно пов’язана з іншими природничими та гуманітарними науками. Унаслідок взаємодії з хімією виникла біохімія, а з фізикою – біофізика. Біогеографія – комплексна наука про поширення живих організмів на Землі – розроблена зусиллями кількох поколінь учених, що вивчали флору, фауну, угруповання видів у різних географічних частинах нашої планети. В усіх галузях біології застосовують математичні методи обробки зібраного матеріалу.
СИСТЕМА БІОЛОГІЧНИХ НАУК. ЗВЯЗОК БІОЛОГІЧНИХ НАУК З ІНШИМИ НАУКАМИ
Мал. 1.1. Коротка характеристика основних біологічних наук
Унаслідок взаємодії екології з гуманітарними науками виникла соціоекологія (вивчає закономірності взаємодії людського суспільства та навколишнього природного середовища), а взаємодія біології людини з гуманітарними науками сформувала антропологію – науку про походження та еволюцію людини як особливого біосоціального виду, людські раси тощо.
Філософія біології – наука, що виникла внаслідок взаємодії класичної філософії з біологією. Вона вивчає проблеми світосприйняття у світлі досягнень біології.
Дані біологічних наук про людину (анатомії, фізіології, генетики людини тощо) слугують теоретичною базою медицини (науки про здоров’я людини та його збереження, захворювання, методи їхньої діагностики та лікування).
У другій половині ХХ ст. завдяки успіхам різних природничих наук (фізики, математики, кібернетики, хімії та інших) сформувалися нові напрями біологічних досліджень:
– космічна біологія – вивчає особливості функціонування живих систем в умовах космічних апаратів і Всесвіту;
– біоніка – досліджує особливості будови та життєдіяльності організмів з метою створення різних технічних систем і приладів;
– радіобіологія – наука про вплив різних видів іонізуючого випромінювання на живі системи;
– кріобіологія – наука про вплив на живу матерію низьких температур.
Сучасне суспільство часто стикається з проблемами, що виникають на стику з іншими науками. Наприклад, для оцінки наслідків антропогенних впливів на живі системи (як-от, радіаційних, хімічних тощо) потрібні спільні зусилля біологів, медиків, фізиків, хіміків та ін. Створення біоінформаційних технологій (наприклад, для вивчення структури і функцій наборів спадкової інформації організмів) неможливо без спеціальних комп’ютерних програм. Вивчення спадкових хвороб людини – також завдання для багатьох наук (генетики, біохімії, медицини тощо).
Ключові терміни та поняття. Біологія, система біологічних наук.
Копотко про головне
Біологія – комплекс наук, які досліджують різні прояви життя.
Назву “біологія” запропонували 1802 року французький учений Ж.-Б. Ламарк і німецький – Г. Р. Тревіранус.
Біологія має тісні зв’язки як з іншими природничими науками, так і з гуманітарними. Унаслідок взаємодії з іншими науками виникли
Біохімія, біофізика, біогеографія, радіобіологія та багато інших.

Немає коментарів:

Дописати коментар