четвер, 14 вересня 2017 р.

Рівні організації живої матерії. Матеріал для учнів 10 класу.

 Структурні рівні організації живої матеріїВ основі сучасної біологічної картини світу лежить уявлення про те, що світ живого - це грандіозна Система високоорганізованих систем. Будь-яка система складається з елементів (компонентів) і зв'язків між ними (структури), які об'єднують цю сукупність елементів в єдине ціле. Біологічним системам властиві свої специфічні елементи і особливі типи зв'язків між ними.

Концепція структурних рівнів живого включає уявлення про ієрархічну підпорядкованість структурних рівнів, системності і органічної цілісності живих організмів. Дивися малюнок 1. Відповідно до цієї концепції структурні рівні розрізняються не лише складністю, але і закономірностями функціонування. Внаслідок ієрархічної підпорядкованості кожен з рівнів організації живої матерії повинен вивчатися з урахуванням характеру нижче і вище стоячого рівнів в їх функціональній взаємодії. Давайте розглянемо структурні рівні живих організмів.Відео «Живе та його структурні рівні»

Структурні рівні організації живої матерії
Мал. 1 Структурні рівні організації живої матерії.Молекулярно-генетичний рівень

На цьому етапі здійснюється стрибок від атомно-молекулярного рівня неживої матерії до макромолекул живого. При вивченні молекулярно-генетичного рівня досягнута найбільша ясність у визначенні основних понять, а, також, у виявленні елементарних структур і явищ. Розвиток хромосомної теорії спадковості, аналіз мутаційного процесу, вивчення будови хромосом, фагов і вірусів розкрили основні риси організації елементарних генетичних структур і пов'язаних з ними явищ.

Геном людини
Мал. 2 Геном людини

Клітинний рівень

Клітинний і субклітинний рівні відбивають процеси спеціалізації клітин, а, також, різні внутрішньоклітинні включення. Будь-який живий організм складається з клітин. Клітина є найдрібнішою елементарною живою системою і є першоосновою будови, життєдіяльності і розмноження усіх організмів.

Тривимірне зображення живої клітини
Мал. 3 Тривимірне зображення живої клітини

Тканинний рівень

Сукупність клітин з однаковим рівнем організації утворює живу тканину. З тканин складаються різні органи живих організмів.

Організмовий рівень

Система спільно функціонуючих органів утворює організм. На відміну від попередніх рівнів на організменому рівні проявляється велика різноманітність живих систем. Цей рівень іменують також онтогенетичним.

Популяційно-видовий рівень

Він утворений сукупністю видів і популяцій живих систем. Популяція - це сукупність організмів одного виду, що мають єдиний генофонд (сукупність генів). Вона є живою системою над організмами, так само, як і вид, що складається з декількох популяцій. На цьому рівні реалізується біологічний еволюційний процес.

Біогеоценотичний або екосистемний рівень

Він утворений біоценозами - стійкими співтовариствами популяцій, пов'язаних один з одним і довкіллям обміном речовин, що історично склалися.

Біосферний рівень

Включає усю сукупність живих організмів Землі разом з їх природним довкіллям.Біосфера - сукупність живих організмів Землі
Мал. 4 Біосфера - сукупність живих організмів Землі

Немає коментарів:

Дописати коментар