понеділок, 1 жовтня 2018 р.

Будова росдинної клітини, поділ клітин. Матеріал для учнів 6 класу.

 


Ріст і розмноження клітин

Пригадайте властивості живого; основні положення клітинної теорії. Що таке хромосоми?
Ви пам’ятаєте, що серед основних ознак організмів і їхніх клітин є здатність до росту й розмноження.
Чим характеризується ріст клітин?
Усі новоутворені клітини поступово збільшуються в розмірах (мал. 47). Це стає можливим завдяки тому, що в них інтенсивно утворюються білки та інші органічні речовини. Ріст клітин не може тривати нескінченно. Щойно клітина сягає певних розмірів, її ріст припиняється, і вона знову набуває здатності до поділу.
Як відбувається розмноження клітин? Один з важливих проявів життєдіяльності клітини - здатність до поділу. Поділ - дуже складний процес (мал. 48). Перед поділом у ядрі стають помітними хромосоми. Кожна хромосома ділиться поздовжньо на дві половини. Ці половини згодом розходяться до протилежних полюсів материнської клітини. Навколо них формується ядерна оболонка. У новому ядрі опиняється стільки хромосом, скільки їх було в материнській клітині. Далі ділиться цитоплазма. Увесь вміст клітини також рівномірно розподіляється між двома новими клітинами. Так з однієї материнської клітини утворюється дві дочірні.
Кожна з дочірніх клітин успадкувала по одній половині хромосом. Тому за набором спадкової інформації вони нагадують материнську клітину. У період між поділами кожна з дочірніх клітин відновлює другу половинку хромосом. їх стає стільки, скільки перед початком поділу. Кожна дочірня клітина поступово росте, досягаючи розмірів материнської, і знову набуває здатності до поділу. Так організм росте й оновлює свій склад.
Здатність клітин до розмноження має виняткове значення для існування організмів. Клітина має свою тривалість життя. І якщо на

її місці не з’являтимуться нові клітини, такий організм невдовзі неодмінно загине. Отже, багато клітин організму рослин, грибів і тварин здатні до періодичного поділу.
Мал. 48. Етапи поділу клітини:
1. Клітина готується до поділу, у ядрі видно складові хромосом у вигляді ниток (а). 2. Початок поділу: хромосоми (б) добре видно в мікроскоп, можна навіть порахувати їхню кількість. 3. Зникає оболонка ядра, хромосоми (б) прямують до центра клітини 4. Хромосоми (б) розташовуються в ряд по центру клітини. 5. Половини кожної хромосоми (в) розходяться до протилежних кінців клітини. 6. Навколо кожної з груп хромосом формується ядерна оболонка, ділиться цитоплазма. Утворюються дочірні клітини
Узагальнимо знання
Клітини як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів виявляють такі властивості живого: вони ростуть, розвиваються й розмножуються.
Під час поділу клітини зазвичай утворюються дві дочірні, які є точною копією материнської.
Здатність клітин до розмноження забезпечує безперервність існування життя на нашій планеті.
Поповніть свій біологічний словник: ріст., розмноження, поділ клітини.

Виберіть одну правильну відповідь
1.    Розміри клітин збільшуються завдяки: а) росту; б) розмноженню.
2.    Безперервність життя на Землі забезпечується: а) ростом клітин; б) розмноженням клітин; в) обміном речовин; г) подразливістю клітин.
Установіть послідовність поділу клітин: а) утворення двох дочірніх клітин;
б) розміщення хромосом посередині клітини; в) розходження частин хромосом до різних кінців клітини; г) ущільнення хромосом; д) поділ цитоплазми материнської клітини.
Установіть відповідність між органелами рослинної клітини та їхніми функціями (одна зайва).
А ядро    1 фотосинтез
Б рибосоми    2 зберігання поживних речовин
В хлоропласти    3 захист від впливів зовнішнього середовища
Г вакуолі з клітинним соком 4 участь в утворенні білків
5 місцезнаходження хромосом
Дайте відповідь на запитання
Яка роль хромосом у клітині?
 СПІЛЬНІ ОЗНАКИ РОСЛИННОЇ І ТВАРИННОЇ КЛІТИН.

1 Назвіть органелу або клітинну структуру, яка:
• виробляє енергію для забезпечення клітинних процесів;
Як у рослинної так і у тварин­ної клітини також є мітохондрії. Мітохондрія — це органела, яка забезпечує клітину енергією. Вона помітна лише під електронним мікроскопом.

У мітохондрії глюкоза взаємодіє з киснем (цей процес називають диханням),  частина енергії, що виділяєть­ся при цьому, заряджає особливі молекули, які називаються АТФ, залишок енергії розсіюється у вигляді тепла.
• дозволяє потрібним речовинам потрапляти в клітину та запобігав надход­женню непотрібних або шкідливих речовин;
Клітинна мембрана — це структура, яка є в будь-якої клітини. Вона дуже тонка і в оптичний мікроскоп не помітна. Мембрана утворена плівкою жироподібних молекул, у яку «вбудовані» мо­лекули білків. Жироподібні молекули роблять мембрану непро­никною, а білки визначають, які речовини пропустити всереди­ну, а які — випустити назовні.

• керує роботою клітини та зберігав спадкову Інформацію;
Ядро — це органела, яка відмежована від цитоплазми ядерною оболонкою і містить мо­лекули ДНК. Молекула ДНК — це довга молекула, що є носієм інформації про вироб­ництво всіх необхідних клітині білків. Ділянка ДНК, яка міс­тить інформацію про один білок, має назву ген. При кожному по­ділі дочірні клітини у спадок отримують копію ДНК материнської клітини. Тому молекула ДНК не лише керує роботою клітини, а є також носієм спадкової інформації. Таким чином, ядро є центром керування роботою клітини та місцем збереження носіїв спадкової інформації — молекул ДНК.

• забезпечує синтез білків.
В усіх клітинах є рибосоми — органели, на яких відбувається синтез білків. Вони помітні лише під електронним мікроскопом.

Синтез — це процес з'єднання простих розрізнених частин у складне ціле. Наприклад, синтез білків — це процес, при якому прості речовини (амінокислоти), з'єднуючись одна з одною у певній послідовності, утворюють складну сполуку — білок.


2. Порівняйте малюнки, де зображено принципи роботи мітохондрії та хлоро­пласта. Що спільного й відмінного в роботі цих органел?
Мітохондрії

Хлоропласти

Відмінності в роботі органел
Бере участь у процесі дихання, процес безперервний.
Мітохондрія – органела, що забезпечує клітину енергією, помітна лише під електронним мікроскопом. Глюкоза взаємодіє з киснем, розкладається на воду і вуглекислий газ, при цьому виробляє хімічну енергію.
Бере участь у процесі фотосинтезу, процес відбувається на світлі.
Хлоропласти — одні з найбільших органел рослинної клітини містять хлорофіл( він забарвлює рослини у зелений колір), добре помітні в оптичний мікроскоп. При фотосинтезі в хлоропласт надходять вуглекислий газ і вода, хлорофіл уловлює сонячне світло та перетворює його в хімічну енергію, завдяки якій з вуглекислого газу та води утво­рюється глюкоза. При цьому вивільняється кисень, який виводиться в атмосферу. Глюкоза, яка утворилася під час фотосинтезу, може бути вико­ристана для: утворення складних вуглеводів (наприклад, запасна речовина крохмаль); перетворення на інші прості органічні речовини, з яких згодом утворюються білки, жири, ДНК тощо;    виробництва необхідної клітині енергії у мітохондріях.
Спільне в роботі органел
Беруть участь у процесах клітини є її органелами.
4. Натуральні соки отримують із фруктів і овочів. Де саме у рослинній клітині міститься сік? Чому соки не отримують Із тваринної сировини (наприклад, із м'яса)?
У рослинній клітині сік міститься у вакуолі. Вакуоля — одна з найбільших органел рослинної клітини, добре помітна в оптичний мікроскоп, відмежована від рідини цитоплазми мембраною.

Вакуоля частково накопичує шкідливі речовини для виведення, містить багато води (надає пружності рослинній клітині), запасає прості цукри та органіч­ні кислоти — лимонна, яблучна, щавельна. Завдяки клі­тинному соку фрукти та овочі мають кисло-солодкий смак. Соки не отримують із тваринної сировини тому, що тваринні клітини не мають вакуолей.

Немає коментарів:

Дописати коментар