середа, 17 жовтня 2018 р.

Будова клітини еукаріотів.Матеріали для учнів 9 класу.

  Всі форми життя, за винятком вірусів, мають клітинну будову, тобто побудовані з клітин, але мають спільні і відмінні ознаки вже на рівні клітини.
Організми мають клітинну будову.
Клітина - основна структурна і функціональна одиниця живого (складна саморегулююча жива система):
• всі живі організми побудовані лише з клітин;
•  всі явища й процеси забезпечення існування живих істот відбуваються тільки в клітині.

Спільна ознака для клітин усіх організмів: наявність клітинної мембрани та  внутрішнього вмісту, який оточений з усіх боків цією оболонкою.

Ознака прокаріотів (від грец. про - раніше і каріон - ядро):  організми, у яких є ядерна речовина, але немає ядерної оболонки (царство Дроб'янок).
Ознака еукаріотів (від грец. еу - справжній і каріон - ядро) – організми, у яких ядро оформлене, тобто має ядерну оболонку (царства Рослин, Тварин, Грибів).


Особливості рослинної клітини.
Наявна клітинна оболонка, складається з целюлози.
У клітинах звичайно є одне ядро.
Є органели, які об'єднують під назвою пластиди: це хлоропласти, лейкопласти і хромопласти.
Наявні вакуолі з клітинним соком.
У деяких одноклітинних водоростей є скоротливі та травні вакуолі


Особливості тваринної клітини.
У клітинах тварин звичайно є одне ядро
У деяких одноклітинних твариноподібних організмів є скоротливі та травні вакуолі
Має лізосоми (мають вигляд дрібних пухирців, які містять клітинний «травний сік» і відмежовані від цитоплазми мембраною, зазвичай непомітні в оптичний мікроскоп) для внутрішньоклітинного травлення (у клітині процес розкладу поглинутих складних органічних речовин та частин органел, що вийшли а ладу і потребують заміни, на прості органічні сполуки).
У тваринній клітині диктіосоми утворюють досить складну структуру — комплекс Гольджі (сукупності сплощених порожнин).


Особливості клітини гриба.
Наявна клітинна оболонка, складається з хітину.
Клітини більшості грибів мають звичайно два ядра.
Має лізосоми для внутрішньоклітинного травлення.

Особливості клітин дроб'янок.
Наявна клітинна оболонка, немає целюлози, яка є у рослин, і хітину, який є в клітинній оболонці тварин і грибів.
У клітинах є тільки ядерна речовина, але немає ядра

Основні відмінності у будові клітин визначається способом живлення.
• Рослини - автотрофи (самі утворюють прості органічні речовини з неорганічних в хлоропластах у процесі фотосинтезу за допомогою світла, вуглекислого газу та води). Фотосинтез - це процес утворення простих органічних речовин з вуглекислого газу та води за допомогою енергії світла, здійснюється в особливих органелах — хлоропластах, які мають клітини рослин.
• Тварини - гетеротрофи (поглинають готові органічні речовини, у лізосомах розкладаються в на прості органічні речовини, які використовуються для побудови складних органічних речовин, потрібних клітині).
• Гриби - гетеротрофи, але поглинають органічні речовини усією поверхнею.
Характеристика Дроб'янки
Рослини Гриби Тварини
Спосіб живлення
гетеротрофний або автотрофний автотрофний гетеротрофний гетеротрофний
Організація спадкової інформації (наявність ядра) прокаріоти (нема) еукаріоти (наявне) еукаріоти (наявне) еукаріоти (наявне)
Клітинна оболонка
наявна (муреїн) наявна (целюлоза) наявна (хітин) нема
Клітинна мембрана наявна наявна наявна наявна
Цитоплазма наявна наявна наявна наявна
Органели
мало багато багато багато
Включення
волютин крохмаль глікоген глікоген

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ БУДОВИ РОСЛИННОЇ І ТВАРИННОЇ  КЛІТИН.
Рослинна клітина Тваринна клітина
Відмінність
Має хлоропласти. клітинну оболонку, велику вакуолю з клітинним соком.
У хлоропластах відбувається процес фотосинтезу - утворення органічних речовин з неорганічних.
Клітини споживають вуглекислий газ, кисень, воду з розчиненими мінеральними речовинами, тому за способом живлення рослини - автотрофи.
Має лізосоми. 
У лізосомах здійснюється внутрішньоклітинне травлення — розклад складних органічних речовин на прості. 
Диктіосоми утворюють досить складну структуру — комплекс Гольджі.
Клітини споживають кисень, воду, білки, тому за способом живлення тварини - гетеротрофи.
Подібність
Складаються з клітинної мембрани та внутрішнього вмісту, до складу якого входять ядро і цитоплазма з органелами – постійні структури, що виконують певну функцію
Органели, спільні для тваринної та рослинної клітин:
• ядро з ДНК (керують роботою клітини та зберігають спадкову інформацію);
• мітохондрія (у процесі дихання забезпечують клітину енергією);
• рибосоми (забезпечують синтез білків);
• клітинна мембрана (контролює поглинання та виділення клітиною речовин, відмежовують цитоплазму від зовнішнього середовища).
• диктіосоми (забезпечують транспорт речовин у клітині, у тварин утворюють досить складну структуру — комплекс Гольджі. Помітні під оптичним мікроскопом, але їх будову можна вивчити лише з допомогою електронного мікроскопа).
Структури, спільні для тваринної та рослинної клітин:
• цитоплазма, яка постійно в русі( полегшує транспортування неорганічних та простих органічних речовин до різних органел, з’єднує все в одне ціле); 
• ендоплазматична сітка (розгалужена система тонких каналів, які визначають маршрут руху різних органічних речовин, у першу чергу, — білків).
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ БУДОВИ РОСЛИННОЇ  ТА БАКТЕРІАЛЬНОЇ КЛІТИН
Рослинна клітина Бактеріальна клітина
Відмінність
Має ядро, пластиди, мітохондрії, вакуолі з клітинним соком.
Молекула ДНК розміщена у ядрі.
За способом живлення рослини - автотрофи, виділяють кисень.
Нема ядра.
Молекула ДНК розміщена в цитоплазмі. 
За способом живлення бактерії - гетеротрофи або автотрофи, які не виділяють кисень.

Подібність
Наявність клітинної оболонки, клітинної мембрани, цитоплазми.

Розмір, форма, будова клітин залежать від функції, яку вони виконують.
За розмірами розрізняють:
• клітини-гіганти, які можна бачити без допомоги збільшувальних приладів (деякі одноклітинні водорості і гриби, клітини м'якоті кавуна, гарбуза, яблука тощо);
• дрібні клітини, розміри яких вимірюються мікрометрами або навіть їх частками, наприклад, бактерії.
Форма клітин дуже різноманітна: овальні, яйцеподібні, паличкоподібні,  спіральні, кубічні тощо. 
За формою розрізняють два основних типи клітин:
• паренхімні (від лат. пар - рівний і грец. енхіма - наповнене) клітини ростуть приблизно однаково за усіма напрямками:
• прозенхімні (від грец. прос - за напрямком до і енхіма) - витягнуті, їх довжина завжди перевищує ширину більш як удвічі.
Виконати завдання 

Немає коментарів:

Дописати коментар