неділю, 15 грудня 2019 р.

Тканини рослин. Матеріали для учнів 6 класу.Будова і функції рослинних тканин

Німецький фізик Фелікс Патурі написав книги «Рослини - архітектори, будівельники, механіки», «Рослини геніальні інженери природи».

 
Тканини утворилися в процесі еволюційного розвитку рослин у зв'язку з переходом їх до наземного життя.
Тканина - це сукупність клітин, які мають спільне походження, спільну форму і виконують одну й ту саму функцію. Взаємодіючи одна з одною, різні тканини утворюють окремі органи тіла.
Рослинні тканини вивчає наука анатомія рослин.
  Тип тканини      Особливості будови
Функції, що виконує
  Меристематичні тканини
Верхівкові меристеми

Складаються з дрібних клітин із тонкими стінками й великими ядра­ми, які щільно прилягають одна, до одної. Розташовані на верхівках пагонів і кінчиках коренівЗабезпечують ріст пагонів і коренів у довжину
Бічні
меристеми (камбій)
Складаються з дрібних клітин із тонки­ми стінками й великими ядрами, які щільно прилягають одна до одної, Роз­ташовані всередині коренів і пагонівЗабезпечують ріст пагонів і  коренів у товщину
  Вставні ме­ристемиСкладаються з дрібних клітин із тонкими стінками й великими ядра­ми, які щільно прилягають одна до одної. Розташовані біля основи міжвузлів пагонаЗабезпечують ріст вставний (інтеркалярний) міжвузлів у довжину
  Ранові ме­ристемиСкладаються а дрібних клітин із тонкими стінками й великими ядра­ми, які щільно прилягають одна до одної. Формуються на місцях пора­нення рослинЗабезпечують, зарос­тання місць пора­нення рослини
  Покривні тканини
  Епідерма
Одношарова тканина, в якій живі клітини з'єднані Часто зверху вкрита тонкою восковою плівкою - кутикулою. Має продихи, кожен з яких утворений двома замикальними клітинами. Час­то утворює вирости - волоскиВкриває листки, трав'янисті стебла, пелюстки і плоди. Забезпечує захист, газообмін і вільний ріст органів, які вкриває
  Ризодерма
Одношарова тканина, в якій живі клітини з'єднані впритул одна з од­ною і мають довгі тонкі вирости - кореневі волоски. Живе недовго,  до двадцяти дібВкриває всисну зону кореня. Забезпечує захист, газообмін і вільний ріст кореня та поглинає з ґрунту воду з мінеральними речовинами
  Корок
Вторинна покривна тканина, яка за­мінює епідерму на багаторічних ор­ганах рослин. Складається а кількох шарів мертвих клітин, які просочені суберином - жироподібною речовиною, що затримує воду й повітря. Має сочевички - спеціальні отвори, через які здійснюється газообмін   Вкриває багаторічні органи рослини. Забезпечує захист і газообмін органів, які вкриває
  Кірка

1 - эпидерма, 2 - пробка, 3 - феллоген, 4 - феллодерма.
Комплекс відмерлих ткання сфор­мований кількома шарами корка, між якими знаходяться шари від­мерлих клітин. Має сочевички  Вкриває багаторічні органи рослини, які найдовше ростуть, формується протя­гом тривалого часу. Забезпечує захист і газообмін органів, які вкриває
  Основні тканини
  Асиміляцій­на
Заповнює органи, які здійснюють фотосинтез. Частіше за все розташо­вана безпосередньо під покраяними тканинами. її клітини містять добре розвинені хлоропласти  Здійснює фотосин­тез
  Механічна
Складається а живих (коленхіма) або мертвих (склеренхіма) клітин, яві мають дуже товсті стінки. У жи­вих клітин стінки потовщені нерів­номірно, а у мертвих- рівномірно  Забезпечує міцність усіх органів і росли­ни в цілому, захи­щає від механічних пошкоджень
  ЗапасаючаРозташована в органах, у яких накопичуються поживні речовини.Складається а живих клітин, які містять велику кількість потрібних рослині речовин  Накопичення речовин, які забезпечують виживання рослини
  Вентиляцій­на
Для цієї тканини є характерною наявність великого міжклітинного простору  Забезпечує пові­трям ті частини організму рослини, до яких його доступ утруднено
  Провідні тканини
  Ксилема 
Складна тканина, яка складається переважно з мертвих клітин. До складу входять судини, трахеїди, волокна й паренхімні клітини  Забезпечує транспорт води й мінеральних речовин
  Флоема
Складна тканина, яка складається  переважно з живих клітин. До її складу входять ситоподібні трубки, клітини-супутники, волокна і склереїди  Забезпечує транс­порт органічних речовин

Немає коментарів:

Дописати коментар