середу, 19 вересня 2018 р.

Білки. Матеріал для учнів 9 класу.

 


 

 


Структура і функції білків

Вивчаючи цю тему ти, ти дізнаєшся про: макромолекули білків, їхню будову, властивості та функції.
Навчишся: пояснювати взаємозв`зок будови з їхніми функціями.
Білки - це органічні сполуки, полімери, мономерами в яких є амінокислоти. Амінокислоти - це невеликі за розміром органічні сполуки, у молекулі яких одночасно містяться аміногрупа і карбоксильна група. (Мал.1) Білки також називають протеїнами.


Мал.1 
Загальна формула амінокислоти.
У процесі біосинтезу білка до його складу включаються 20 амінокислот (наприклад, аланін, гліцин, серин, тирозин та інші).
Є амінокислоти , яких організми людини і тварини синтезувати не можуть, вони називаються незамінними і обов`язково мають надходити до організму з їжею.
Амінокислоти можуть  з`єднуватись одна з одною. Якщо у такій сполуці декілька амінокислот, то цей зв`язок називають пептидним; якщо велика кількість - поліпептидним.

    
Рівні організації білкової молекули
 • Первинна структура білка представлена поліпептидним ланцюгом. У цій структурі всі зв`язки між амінокислотами ковалентні, а отже, міцні. (мал.2, а)
 • Вторинна структура білка - це спосіб упакування первинної структури в альфа-спіраль або бета-шар. Альфа-спіраль виникає в результаті утворення водневих зв`язків між групами -СО- та -NH, розташованих на різних витках спіралі. (мал.2, б) Бета-шар утворюється в результаті формування водневих зв`язків між СО-групами одного поліпептидного ланцюга та NH-групами іншого поліпептидного ланцюга (мал.2, в)
 • Третинна структура - це спосіб упакування альфа-спіралі у просторову глобулу. Утворюється завдяки додатковим водневим зв`язкам, гідрофільно-гідрофобним взаємодіям та ковалентним дисульфід ним зв`язкам -S-S-, які виникають між двома молекулами цистеїну (мал.2, г).
 • Четвертинна структура - спосіб спільного упакування декількох поліпептидних ланцюгів (мал.2, д).

  Мал. 2
Рівні організації білкової молекули: первинна структура (а); вторинна структура: б - альфа-спіраль, в - бета-шар; третинна структура (г); четвертинна (д)
Властивості білків
Денатурація - це порушення природної структури білка. Якщо порушуються всі структури білка, включаючи первинну, така денатурація називається необоротною.
Ренатурація - це відновлення структури білка на початковій стадії руйнування.

Біологічні функції білків
 1. Ферментативна функція ( хімічні реакції у клітині відбуваються за участю біологічних каталізаторів - ферментів, що прискорюють їх у сотні разів).
 2. Структурна функція ( білки входять до складу всіх мембран і органел).
 3. Транспортна (перенесення кисню та вуглекислого газу в тілі, яке здійснює гемоглобін).
 4. Рухова, скоротлива функція ( усі види рухових реакцій клітини виконуються скорочувальними білками)
 5. Захисна (білки  утворюють захисний покрив, що захищає організм від шкідливих впливів).
 6. Енергетична функція ( під час розпаду 1г білка виділяється 17кДж енергії)
 7. Запасаюча функція ( наприклад, казеїн молока)
 8. Гормональна ( білки можуть бути регуляторами фізіологічних процесів - гармонами).
 9. Регуляторна функція ( білки регулюють транскрипцію, трансляцію, активність інших білків)
 10. Сигнальна функція ( передають сигнали між тканинами, клітинами або організмами).


Перевір свої знання, виконавши тест:Білок - це біополімер:
так
ні

Мономерами білків є:
амінокислоти
нуклеїнові кислоти

Між амінокислотами виникає зв`язок:
пептидний
водневий
сульфідний

Первинна структура білка представлена поліпептидним ланцюгом:
так
ні

У вторинній структурі білка виникає альфа-спіраль із водневими зв`язками:
так
ні

Просторова глобула характерна для:
первинної структури
вторинної структури
третинної структури
четвертинної структури

Порушення природної структури білка - це:
денатурація
ренатурація

Ферментативна функція білка заклечається в:
прискоренні хімічних реакцій
рухових реакціях клітини

Білки входять до складу клітинних мембран:
так
ні

Інтерферон виконує функцію:
скоротливу
ферментативну
захисну

Під час розпаду 1 г білка виділяється:
17 кДж енергії
39 кДж енергії

До складу  білків входить 20 амінокислот:
так
ні

Немає коментарів:

Дописати коментар