неділя, 16 вересня 2018 р.

Основні генетичні поняття.Матеріал для учнів 11 класу.


Основні генетичні поняття


Розглянемо що таке генетика та основні поняття генетики.

Основні генетичні поняття та терміни

Генетика — це наука про закономірності спадковості і мінливості.
Сам термін «генетика» було запропоновано англійським генетиком В. Бетсоном 1905 року.

Основні терміни й поняття генетики

Ген — це ділянка молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген — одиниця спадковості, що є одиницею виміру біологічного явища.
Алелі — це альтернативні стани одного й того самого гена.
Домінантний алель — це алель, котрий пригнічує прояв другого алеля певного гена.В алежності від ступеня пригнічення є повне або неповне домінування.
Рецесивний алель — це алель, прояв котрого пригнічується іншим алелем гена.
Алель дикого типу — це алель, котрий розповсюджений в природних популяціях окремого виду і обумовлює розвиток ознак, які являються характерними для даного виду.
Локус — це місце розміщення гена в хромосомі.
Гомозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали однакові алелі певного гена. В гомозиготному стані проявляються домінантні та рецесивні алелі.
Гетерозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали неоднакові алелі певного гена. В гетерозиготному стані у разі повного домінування проявляється вплив домінантного алеля, а в разі неповного домінування ознака набуває проміжного вираження між домінантним та рецесивним алелями.
Гемізигота — це диплоїдна клітина, котра має тільки один алель певного гена. Даний стан з’являється в результаті того, що у окремих видів особини однієї з статей отримали дві неоднакові статеві хромосоми чи тільки одну статеву хромосому.
Генотип — це сукупність усіх генів клітини, які локалізовані в ядрі (в хромосомах) чи у різноманітних реплікуючих структурах цитоплазми (зокрема, пластидах, плазмідах, мітохондріях). Генотип —  спадкова основа організму єдина система взаємодіючих генів, тому прояв будь-якого гена залежить від генотипного його середовища.
Фенотип — це сукупність властивостей та ознак організму, які склалися на основіузаємодії генотипу зі умовами зовнішнього середовища. Фенотип не відображає ніколи генотип повністю, а лише його ту частину, що реалізується у певних умовах онтогенезу.В процесі розвитку організму фенотип змінюється. Межі, у котрих змінюються фенотипові прояви генотипу, звуться нормою реакції.
Спадковість — це здатність живих організмів передавати іншим особинам наступного покоління фізіологічні, морфоанатомічні, біохімічні особливості власної організації, а тежособливі риси становлення даних особливостей в процесі онтогенезу.
Мінливість — це властивість організму змінювати власну морфофізіологічну організацію (це зумовлює різноманітність індивідів, рас чи популяцій), а теж набувати нових ознакв процесі індивідуального розвитку.
Геномце сукупність усіх послідовностей ДНК в клітинах певного організму.
Чиста лініяце група особин, які стабільно відновлюють у низьці поколінь одні й ті самі спадково сталі ознаки.
Покоління F1 — це гібриди першого покоління.
Покоління F2 — це гібриди другого покоління,одержані від схрещування двох особин з F1.
Моногібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються однією парою альтернативних ознак.
Дигібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються двома парами альтернативних ознак.
Автор: Alina У рубриці: Генетика

Немає коментарів:

Дописати коментар