понеділок, 9 квітня 2018 р.

Середовища життя організмів. Матеріал для учнів 5 класу.

 


Середовище життя організмів і його основні фактори

Середовище життя — це та частина природи, у якій живуть організми, зазнаючи різних її впливів і самі впливаючи на неї.
Усі організми перебувають у певних умовах навколишнього середовища, які включають у себе все неживе й живе.
Фактори середовища—це ті умови, які впливають на орга­нізм. Серед них, як вам відомо, розрізняють три основні групи: фактори неживої природи; фактори живої природи; фактори, пов’язані з діяльністю людини.
Фактори неживої природи — це температура, світло, воло­гість, сольовий і газовий склад, вітер або течія, рельєф тощо. Одні з них, наприклад світло й температура, визначають розпов­сюдження по Землі більшості рослин та багатьох тварин. Інші, наприклад грунт, рельєф, кількість опадів, часто визнача­ють утворення угруповань рослин, а разом з ними й розселення тварин.
Вам відомо, що соснові ліси ростуть звичайно на піщаній землі, бідній на перегній, а дубові — на землі, багатій на міне­ральні речовини. Тому в дубовому лісі більше різних видів дерев, кущів, трав і різноманітніший його тваринний світ. У дібро­вах живуть різноманітні комахи, павуки, комахоїдні птахи, різні звірі — гризуни, хижаки, копитні.
Фактори живої природи — це всі види живих істот, які впли­вають одні на одних. Між різними організмами, зокрема й між рослинами і тваринами, установилися найрізноманітніші зв’язки та залежності. Основні з них — зв’язки живлення. У зелених рослинах на світлі утворюються органічні речовини з неорганіч­них. Органічними речовинами рослин живляться рослиноїдні тварини (численні комахи, птахи, гризуни, копитні та ін.).
Зв’язки і взаємовідносини між тваринами теж можуть бути найрізноманітніші. Наприклад, хижацтво — поїдання твари­нами одного виду тварин іншого виду. Між котом і хатньою мишею встановилися взаємозв’язки, характерні для хижака і жертви. Крім того, між різними організмами можуть бути паразитичні взаємозв’язки: один з них (паразит) використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення або місце постійного або тимчасового перебування. Паразитами можуть бути тварини, гриби й рослини. Спостерігаються й взаємовигідні зв’язки, коли життєдіяльність одних організмів сприяє виживанню інших. Такі зв’язки існують, наприклад, між рослинами і комахами, що їх запилюють.
Треба зазначити, що всі ці взаємозв’язки надзвичайно складні. Часто буває важко визначити, корисні вони чи шкідливі для тих або інших організмів. Наприклад, личинки комах можуть живитися якоюсь рослиною, а дорослі комахи цього виду запилю­ють цю саму рослину. І навіть взаємозв’язки між хижаками та їхніми жертвами, якщо розглядати не окремі особини, а всі види, які заселяють відповідну місцевість, можуть виявитися корисними не тільки для хижаків, а й для їхніх жертв. Наприклад, коли повністю знищувати хижаків, то рослиноїдні тварини, якими ті живилися, розмножувалися в такій кількості, що винищували всю рослинність і гинули з голоду. Таким чином, хижаки в при­родних угрупованнях виконують роль регуляторів кількості рос­линоїдних тварин і завдяки цьому сприяють збереженню рослин­ності.
Діяльність людини, що впливає на життя організмів, нази­вають антропогенним фактором. При цьому мають на увазі як безпосередній вплив людини на ті чи інші організми (скажімо, полювання, рибальство), так і непрямий. Наприклад, вирубуючи ліс, людина безпосередньо не знищує тварин, але створює такі умови, що одні з них не можуть існувати, а інші, навпаки, дістають можливість для посиленого розмноження. Останнім часом антропогенні фактори набувають дедалі більшого значення.
Небагато факторів середовища залишаються протягом трива­лого часу більш-менш сталими. Більшість з них змінюється як протягом доби (температура повітря, освітленість, вологість), так і протягом року (температура повітря, тривалість дня, сніговий покрив тощо). Нарешті, бувають зміни клімату через роки та десятиліття.
Відповідні зміни відбуваються також у життєдіяльності рослин і тварин. Одні рослини розкривають квітки вранці, інші — увечері. Тварини бувають денні і нічні. Одні рослини розмножуються рано навесні, інші — у середині літа.

Немає коментарів:

Дописати коментар