понеділок, 7 березня 2016 р.

Мислення і мовлення. Матеріал для учнів 9 класу.


Основи вищої нервової діяльності: Мова і мовленняСигнальна система — це сукупність нервових процесів, у ході яких людина сприймає, обробляє й передає певну інформацію. Сигнальна система забезпечує взає-
модію організму із зовнішнім середовищем.
Розрізняють першу і другу сигнальні системи.

                    Характеристика сигнальних систем

Письмове мовлення. Спосіб обміну інформацією за допомогою спеціальних знаків, літер і символів
Усне мовлення. Здійснюється за допомогою слів, вимовлених уголос одним індивідом, і слухового аналізатора іншого індивіда. Усне мовлення може мати вигляд монологу (один індивід мовить протягом певного часу) і діалогу — розмови, у якій беруть участь двоє і більше людей
Сигнальна система
Перша
Друга
Чинники зовнішнього середовища, що діють безпосередньо через органи чуттів
Інформація у вигляді слів, знаків, формул, які мають певне значення
Є основною для формування умовних рефлексів
Є системою умовних рефлексів
Подразниками можуть бути всі чинники навколишнього середовища
Подразником може бути тільки слово в трьох формах: вимовлене, побачене (письмо), почуте (усне мовлення)
Значення:
можливість аналізу сигналів із довкілля
Значення:
можливість сприймати та обробляти інформацію у вигляді слів
 Мовлення
Мовлення — це спосіб передачі думки, властивий тільки людині. За допомогою мовлення відбувається
спілкування людей та обмін інформацією. Розрізняють усне і письмове мовлення.
Мислення — це процес, у ході якого за допомогою слів і образів в індивіда формується своє ставлення до певних предметів, станів тощо. Фізіологічною основою мислення є взаємодія нервових клітин, формування тимчасового зв’язку й ансамблів нервових клітин у корі головного мозку.
Процес мислення складається з низки розумових операцій: аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення й конкретизації.

                          Основні форми мислення. 

Вищим ступенем пізнання світу є мислення. Без нього неможливо отримати уявлення про недоступних нам в чуттєвому плані об'єктах, особливостях, взаємозв'язках дійсності. Форми мислення різноманітні. Воно є об'єктом дослідження в багатьох науках, особливо таких як логіка, психологія, нейрофізіологія.

                    Розумовий процес

Мислення являє собою особливий процес, що має ряд ознак. Окремо розглядають механізм протікання, форми мислення в психології та операції розумового процесу.
поняття як форма мислення
 • Узагальнення. Мислення відображає навколишню дійсність в узагальненій формі. Людина застосовує узагальнення для одиничних предметів, явищ.
 • Ще одна ознака мислення - опосередковане пізнання навколишнього світу, тобто людина здатна характеризувати і судити про об'єкти без прямого контакту, за допомогою аналізу інформації.
Особливості здійснення процесу мислення
Форми мислення
Операції розумового процесу
 • Відображення через узагальнення
 • Пізнання опосередковано
 • Рішення конкретних ситуацій
 • Взамосвязь з промовою
 • Поняття
 • Судження
 • Умовивід
 • Аналіз
 • Синтез
 • Порівняння
 • Узагальнення
 • Абстрагування
 • Конкретизація

                                 Раціональне та інтуїтивне мислення

Раціональними є види і форми мислення, чітко наступні логічним зв'язкам і ведуть до певної мети без урахування чуттєвої сфери. Відкидається сфера бажань, імпульсів, передчуттів, переживань і вражень. Якщо складна ситуація занурює людини в бурю емоцій, він може взяти себе в руки завдяки раціональному способу мислення. Раціональне мислення дає тільки чіткі та неупереджені характеристики об'єкта з кожної сфери. Особисті емоції при раціональному мисленні відсутні, але воно не завжди є продуктивним. Виділяють такі форми раціонального мислення, як поняття, судження, умовивід.
форми мислення
Ірраціональне мислення, навпаки, здійснюється за відсутності логіки, цілей і взаємозв'язків. Інтуїтивний погляд на ситуацію - це основа образного мислення. Воно не передбачає використання аналізу. Інтуїтивні види і форми мислення не вимагають вираження у словесній формі. Мова, нехай і подумки, необхідний в раціональній сфері, заснованої на словесно-понятійної базі. Результат інтуїтивного мислення залежить від вкладення в образ особистого і смислового змісту, що необхідно творчим людям, котрі створюють твори мистецтва.
Розуміння між людьми відбувається просто, коли вони оперують раціональними поняттями, адже їх суть точно визначена. Донести свої відчуття і почуття до співрозмовника досить складно. Почуття, виражені через мова, вже не так будуть сприйняті слухачем. З приводу нерозуміння в спілкуванні Тютчев влучно підмітив: «Думка висловлена є брехня».

                 Форми реалізації розумових процесів

Для кращого розуміння ми всі форми згрупували в наведену нижче таблицю
Критерії
Характеристика
 • Понятійна форма
Поняття як форма мислення сприяє пізнанню суті існуючого об'єкта (предмета, явища), виявленню предметних взаємозв'язків, визначенню відносин, узагальнення ознак.
Властивості кожного об'єкта чи явища різноманітні, можуть бути суттєвими і несуттєвими.
Поняття як форма мислення існує в словесному вигляді. Слова позначають поняття одиничного («планета», «край»), загального («термін», «елемент»), конкретного чи абстрактного («зло» і «добро») характеру.
Великий обсяг ознак - це властивість родових понять («тварина», «меблі»), меншим числом ознак володіють видові поняття («примат», «диван»).
 • Форма суджень
Судження як форма мислення містить підтвердження / не доказ будь-якого факту, положення предмета, зв'язок з явищами, властивостями, подіями. Воно може бути оспорімим, загальним і одиничним.
Для прояву суджень необхідно застосовувати повноцінні фрази. Судження як форма мислення тотожне пропозицією. До судженням не відносять всі фрази з вигуків і деякі з декількох слів («Ах!», «Ну що ще?»)
 • Форма умовиводів
Умовивід як форма мислення виникає при об'єднанні кількох суджень. Умовиводи діляться на індуктивні та дедуктивні.
Метод індукції передбачає узагальнення, об'єднання окремих елементів. З його допомогою виділені закономірності і правила при дослідженні різноманітних явищ.
Метод дедукції передбачає хід думок від загальної картини до окремих деталей, фактів. Це отримання знань на базі існуючих закономірностей.
Вищеперелічені форми мислення людина реалізує в усіх їх видах з урахуванням вирішуваних завдань.

                         Судження

судження як форма мислення
Судження - форма думки, що встановлює логічні взаємозв'язки понять, збіг яких (тотожність) виражається зв'язкою «є», протиріччя - «не їсти». Взаємозв'язок або є не тотожність виражається у вигляді пропозицій, наприклад, як сказав Уетлі: «Логіка є наука про мову». Пропозиції є лише словесною оболонкою суджень, але вони не можуть бути одним і тим же. Наприклад, логічні форми мислення не можуть бути відображені в питальних і спонукальних реченнях. Будь-які судження можливо виразити у формі пропозицій, але не всі фрази відносяться до суджень. Істинні судження реально відображають суть і особливості об'єкта, а хибні - неадекватно.

     Умовивід як форма мислення

Умовивід дозволяє на базі наявної інформації отримати «свіжі» знання. Воно утворюється як результат переходу від будь-яких висловлювань про реальний світ до нового висновку, що є новим знанням про ситуацію. Наприклад, збіг геометричного центру і центру тяжіння тіла можливо, коли його щільність збігається у всіх його частинах. Астрономічні спостереження показали, що дані центри у Землі не збігаються. Слід умовивід: Земля має різну щільність у своїх різних частинах. Таким чином можна отримати нове знання, чи не досліджуючи об'єкт.
умовивід як форма мислення
Змістовні умовиводи (акт психіки) утворюються в результаті переходу від висловлювань до висновку на основі інтуїтивно, інтуїція підказує наявність зв'язку між об'єктами, явищами. Формально-логічні умовиводи (логічні форми мислення) утворюються за участю логіки.

             Процеси мислення

Робота над різноманітними завданнями і ситуаціями (в теорії, на практиці) неможлива без використання наступних процесів у різних комбінаціях.
 • Аналіз
Уявний процес: об'єкт (явище, ситуація) подумки ділиться на складові частини. Супроводжується відділенням несуттєвих зв'язків.
 • Синтез
Відновлення цілого з розрізнених елементів - процес, зворотний аналізу. Переважання аналізу або синтезу в складі мислення залежить від схильності індивіда до різних розумовим формам.
 • Порівняння
Порівняти об'єкти (поняття, речі) - значить зіставити їх, побачити в них спільне та відмінне, класифікувати (об'єднати за однією ознакою).
 • Абстракція
Процес, при якому розглядають об'єкт під певним ракурсом: виділяють одна ознака (властивість, сторону) об'єкта і «абстрагуються» (не помічають), відволікаються від інших ознак.
 • Конкретизація
Оперування конкретними явищами, зворотне абстрагування
 • Узагальнення
Виявлення максимального числа близьких ознак, особливостей і зв'язків між об'єктами (речами, поняттями), відкидання особливостей, які є поодинокими, випадковими.

                Наукове мислення

Початок процесу мислення може покласти виникнення проблемної ситуації і необхідність її вирішення. Розумовий процес неможливий без уміння поставити питання, побачити незрозуміле, непізнане.
форми мислення в психології
Форми наукового мислення - це формулювання проблеми (питання), визначення доказів або спростувань будь-якого факту, гіпотеза і теорія. Останні дві форми відносяться до випереджаючого пізнання і необхідні для стимулювання наукових досліджень, обґрунтування результатів.
Принципи, закони та інші категорії не відносять до форм наукового мислення, так як вони є або поняттями, або судженнями.

                             Види мислення

З урахуванням завдань, які вирішує індивід, виділяють три напрямки мислення.
Наочно-дієве
Сприйняття навколишнього і об'єктів безпосередньо, пов'язане з вчиненням реальних дій по перетворенню об'єктів. Форми мислення, що застосовуються в діяльності, де необхідний практичний аналіз, комбінування (конструювання, винахід, шахова партія).
Наочно-образне
Засноване на образних уявленнях, потрібних для уявного дозволу і перетворення ситуацій. Його особливістю є поява незвичайних думок і комбінацій об'єктів, предметів, поєднаних неймовірним чином. Застосовується людьми, чия професія пов'язана з поданням об'єктів, явищ (акторська гра або гра на музичних інструментах, написання статей і книг).
Словесно-логічне
Основа - логічні операції з поняттями. Форми абстрактного мислення дозволяють встановити громадські або природні закони, працювати над науковими гіпотезами і теоріями, вирішувати завдання.
Дані види мислення відображають поетапний розвиток інтелекту. У дорослих людей вони визначаються індивідуальними особливостями, пов'язаними з родом діяльності, професією. Будь-які види і форми мислення завжди взаємопов'язані.

              Особливості мислення

основні форми мислення
Основні форми мислення існують на базі психологічних законів c урахуванням розвиненості розуму та інтелекту різних людей. Від яких особливостей залежать якості розуму?
 • Гнучкість - вміння пристосовуватися до мінливої ситуації, міняти хід дій.
 • Глибина - вміння проникнути в суть складної проблеми, знайти її причини, побачити нові завдання там, де їх не помічають інші.
 • Швидкість - здатність швидко застосовувати основні форми мислення, вирішити ситуацію, прийняти рішення. Вона залежить від обсягу знань, розвиненості навичок мислення, досвідченості.
 • Самостійність - уміння поставити нову мету і досягти її без участі іншого індивіда. Вона формується на базі інформації, переданої від оточуючих людей. Людина, самостійно мисляча, може підійти до вивчення світу з творчої точки зору, знайти варіанти вирішення ситуації.
 • Широта - здатність охоплювати велике число тем, питань. Вона відображає рівень ерудиції, інтелекту і різнобічну розвиненість.
 • Послідовність - вміння слідувати логіці, підтримувати логічну наступність при вираженні думок, обгрунтовувати судження.
 • Критичність - здатність при пізнанні не опинятися під впливом чужих думок. Індивід критично мисляча може тверезо оцінити сильні і слабкі сторони, особливості об'єкта, явища. Він схильний до ретельної перевірки своїх рішень і вимогливою оцінці думок.
види і форми мислення
Формування всіх розумових якостей відбувається в комплексі і завжди йде рука об руку з інтелектуальним розвитком. Рівень здатності результативно вирішувати постають на шляху ситуації і проблеми називається інтелектом. Удосконалення важливих розумових якостей, розвиненість особистості у багатьох напрямках залежать від доброї організації навчальної та професійної діяльності.

Практичні завдання по застосуванню уявних процесів

№ 1. Порівняння
Завдання: Знайти спільні ознаки в кожній парі понять і відповісти на питання, які форми мислення в психології використали. Кілька пар відносяться до близьких «однополевим» поняттям (наприклад, «футбол» і «кий» повідомляють про спорт або грі), інші - до «разнополевим» з точки зору семантики, відповіді на які не враховуються. Випадкові або чисто зовнішні ознаки не зараховуються. Відповіді по «однополевим» порівнюються з вірними результатами (нормою вважається від 10 до 15 збігів).
№ 2. Міркування
Завдання: Суахілі - це один з африканських мов. Використовуючи декілька фраз підрядника, необхідно перевести фразу «Я тебе люблю» на мову суахілі.
«Він любить тебе»
акупенда
«Він воює з ними»
авапіга
«Я воюю з тобою»
нікупіга
«Він любить нас»
авупенда
У ході групового обговорення проговорити етапи рішення завдання і поетапно проаналізувати, як отримали вірну відповідь - «нікупенда».
№. 3. Гра «Цар і троє бранців»
Групова гра для 10-13 осіб, можуть брати участь кілька груп. Кожній групі належить прийняти рішення і обговорити його перед усіма при підведенні підсумків. «У царя троє бранців. Він придумав гру, щоб вирішити, кого стратити, а кого помилувати. Полонені з зав'язаними очима повинні тягнути жереб (від 1 до 5), папірець з номером поміщається кожному на спину. Два номери чорного кольору, решта - білого. Коли всі папірці були прикріплені на спини, бранців поставили в ряд і зняли пов'язки. Цар обіцяв, що звільнить того, хто вгадає колір номери з своєї спини. Бранець, що стояв в кінці шеренги, бачив номера попереду стоять, але помилився. Що стояв другим бачив номер першого і теж не назвав правильну відповідь. Перший в шерензі бранець не бачив жодного номера і відповів: «Білий». Цар звільнив його за правильну відповідь.
Завдання: як міркував перший бранець, відновіть хід його думок (для вирішення завдання необхідно подумати, чому помилилися два інших бранця).

Немає коментарів:

Дописати коментар