понеділок, 7 травня 2018 р.

Екосистеми.Матеріал для учнів 5 класу.


                                                        Поняття екосистеми.
 Організми живуть на певній території, зазнають впливу чинників середовища, взаємодіють між собою і впливають на середовище. Так утворюються екосистеми (мал. 166).
Екосистему утворюють організми, які мешкають на спільній території, взаємодіють між собою і середовищем життя.
Організми екосистем поділяють на три групи. До першої групи належать рослини. Вони утворюють органічні речовини і забезпечують ними себе та інші організми. Тому їх називають утворювачами. Другу групу становлять, як правило, тварини. Вони споживають готові органічні речовини, що надходять до них із рослинною і тваринною їжею. Це споживачі. Багато видів бактерій і грибів отримують речовини та енергію для свого існування, розкладаючи рештки відмерлих організмів. їх відносять до групи руйнівників.

Пригадайте і назвіть мешканців лісу, водойми, поля, саду.
Мал. 166. Склад екосистеми
Рослини, тварини, гриби і бактерії в екосистемі пов’язані між собою.
Прикладами природних екосистем є ліс, річка, озеро, болото, степ. Вони виникли природним шляхом. Існують штучні екосистеми. їх створює людина, наприклад, парк, квітник, поле, сад, водосховище.
Приклади природних екосистем. Лісом називають велику ділянку землі, на якій ростуть дерева, розташовані близько одне до одного, та інші рослини, а також гриби (мал. 167). У лісі мешкають різні тварини (мал. 168, с. 206).
Розгляньте тварин лісу на малюнку 168. Зверніть увагу на забарвлення покривів тіла тварин. У ньому переважають кольори листків і стовбурів лісових дерев. Це дозволяє тваринам маскуватися і бути непоміченими ворогами. У птахів лісу короткі крила і довгий хвіст, щоб було легко літати між деревами. Багато тварин мають кігті, щоб лазити по деревах.

Мал. 167 Рослини лісу: а - дуб, б - ліщина, в - конвалія
Пригадайте і наведіть приклади рослин різних ярусів лісу.

Мал. 168. Мешканці лісу: а — дикий кабан; б — лось; в — шишкар; г — білка
Озеро теж належить до природних екосистем. Кількість світла тут зменшується з глибиною.
В озера своя «ярусність». Розрізняють три ділянки: прибережну, водний простір і дно. У кожній ділянці живуть певні організми. Найбільш заселена рослинами прибережна ділянка озера. Її типовими рослинами є лепеха і калюжниця. Завдяки добре розвиненим кореням вони закріплюються у вологому ґрунті берега водойми. Серед водних рослин знаходять укриття личинки безхребетних тварин (наприклад, комах, деяких молюсків) і мальки багатьох риб.
Пригадайте, завдяки якому явищу кисень потрапляє в озеро.
Мал. 169. Тварини озера: а - короп, б - водомірка, в - молюск беззубка

Мал. 170. Рослини озера: а — лепеха; б — глечики
Водний простір озера густонаселений одноклітинними рослинами і тваринами, різними багатоклітинними організмами, переважно рибами.
На дні озера, річки можна побачити двостулкових молюсків. Вони живляться, прокачуючи воду, і вилучають з неї поживні частинки. А самі слугують їжею для деяких риб і птахів. Ось так співіснують організми водного середовища в екосистемі озера (мал. 169, 170).
Штучні екосистеми. На відміну від природних екосистем, штучні екосистеми створила і доглядає людина.
Прикладами штучних екосистем є поле і сад. Поле — велика ділянка обробленого ґрунту, на якій вирощують культурні рослини. Пшениця, картопля, жито, гречка, кукурудза, буряк, соняшник — основні рослини поля. Культурні рослини споживає людина і свійські тварини.
Культурні рослини — рослини, які людина вирощує для отримання з них певних продуктів.
Які ще організми є в екосистемі поля? Крім культурних рослин, на полях зростають бур’яни.
Поле соняшників — штучна екосистема
Мал. 171. Мешканці поля: а — пшениця; б — маки; в — польова миша; г — буряковий довгоносик
Мал. 172. Мешканці саду: а — черешня; б — смородина; в — сонечко; г — бджола
Живуть у полі і тварини: різні комахи, польові миші, ховрахи, тварини ґрунту (мал. 171).
В екосистемі саду переважають дерева або кущі, які висаджує людина для отримання смачних і корисних плодів (мал. 172, а, б). Яблуні, вишні, черешні, сливи — плодові дерева українських садів. Малина, виноград, смородина, аґрус—приклади кущів саду. Як і в полі, у садах трапляються бур’яни. З тварин у садах найбільше комах і птахів, хоча зустрічаються й інші (мал. 172, в, г).
Користь садам приносять сонечка і бджоли. Рослинам поля шкодять колорадські жуки, довгоносики, метелик білан капустяний, личинки травневого хруща та інших комах. Дерева саду потерпають від попелиць, жуків-листогризів, хрущів, личинок метеликів яблуневої плодожерки.
Вишневий сад
З давніх-давен людина користується дарами океану. Ця величезних розмірів природна екосистема забезпечує людину продуктами харчування (рибою, кальмарами, крабами). Кістки риб і китів переробляють на поживне борошно, яке додають у корм худобі та використовують як добриво. Риб’ячий жир — цінне джерело вітамінів і компонент косметичних засобів. У стулках деяких молюсків знаходять дорогоцінні перли.
У рослинному світі океанів переважають водорості. Водорість ламінарію (її ще називають морською капустою) вживають у їжу. До її складу входить органічна речовина, що містить хімічний елемент Йод. Цей хімічний елемент життєво необхідний людині. За вмістом Йоду морській капусті немає рівних.
Перевірка знань
1  Який склад має екосистема?
2  На які групи поділяють екосистеми?
2  Які зв’язки існують між мешканцями екосистем: а) лісу, б)озера?
4  Куди в екосистемі лісу зникають минулорічна трава та опале листя, рештки померлих тварин?
5  Наведіть приклади штучних екосистем.
6. Яке значення штучних і природних екосистем?
7. Користуючись текстом параграфа і додатковими джерелами, наведіть приклади організмів, що населяють різні яруси лісу.
8.  Розгляньте фотоілюстрацію. Складіть розповідь про екосистему акваріума.
Салат із морської капусти

Тестові завдання до розділу IIIтеми 2
1. Який ряд утворений лише назвами організмів?
А півень, скеля, очерет
Б конвалія, оса, карась
В коник, Сонце, лелека
Г зозуля, бінокль, пісок
2.   Укажіть ряд, в якому перелічені властивості організмів.
А звук, блиск, живлення
Б об’єм, бінокль, пісок
В муха, Місяць, лебідь
Г ріст, подразливість, рух
3.   Укажіть найменшу складову організму рослини.
А орган                            В клітина
Б квітка                             Г листок
4.   Що спільного у дятла, косулі, сироїжки, ялини?
А живляться рослинами
Б активно рухаються
В мешкають у лісі
Г утворюють органічні речовини з неорганічних
5.   Яка речовина необхідна рослинам для дихання?
А вода
Б кисень
В хлорофіл
Г вуглекислий газ
6.   За якою ознакою тварини відрізняються від рослин?
А дають потомство
Б реагують на подразнення
В живляться готовими органічними речовинами
Г утворюють органічні речовини з неорганічних
7.   Установіть відповідність між грибами та групами, до яких вони належать.
Гриб                                  Група грибів
1      маслюк                     А паразитичні
2      сажка                        Б отруйні
3      мухомор                    В їстівні
Г одноклітинні
8.   Які організми забезпечують киснем мешканців нашої планети?
А гриби
Б хижаки
В зелені рослини
Г рослиноїдні тварини
9.   Світло — важливий чинник середовища. Яке біологічне явище відбувається тільки на світлі?
А рух Б дихання
В утворення в рослинах органічних речовин із неорганічних
Г випаровування води
10. Установіть відповідність між організмом і його пристосуванням до холодної пори року.
Організм                        Пристосування
1    їжак                         А скидає листя
2    лелека                     Б впадає у сплячку
3    верба                      В відлітає в теплі краї
Г змінює забарвлення хутра
11. Укажіть штучну екосистему.
А болото                        В сад
Б степ                           Г ліс
12. Одна з груп організмів у складі екосистеми називається утворювачами. Це:
А бактерії                      В тварини
Б гриби                         Г рослини
13. Укажіть значення грибів у екосистемі.
А руйнують гірські породи
Б утворюють органічні речовини
В слугують кормом для звірів
Г виділяють кисень
14. Завдяки яким особливостям тварини лісу залишаються непоміченими ворогами?
А мають маскувальне забарвлення Б видають голосні звуки В виділяють речовини із неприємним запахом Г приймають загрозливу позу
15. Укажіть ряд, утворений назвами тільки мешканців озера.
А рак, дельфін, сироїжка                              
В рогіз, беззубка, лящ
Б щука, коник, ряска                                   
Г конвалія, кит, водомірка
16. Установіть відповідність між мешканцями саду та групами організмів, до яких вони належать.
Мешканці саду                    Група організмів
1    вишня, яблуня              А корисні комахи
2    бджола, сонечко           Б бур’яни
3    лобода, пирій                В плодові дерева
4    яблунева плодожерка, хрущ Г шкідливі комахи
Ґ корисні птахи


Немає коментарів:

Дописати коментар