неділя, 7 лютого 2016 р.

Дитстанційне навчання.Опрацювати матеріал.Виконати завдання для учнів 7 класу.Особливості обміну речовин гетеротрофного організму.

Що таке обмін речовин та енергії в організмі?
Обмін речовин – сукупність процесів надходження речовин до організму, їхнє перетворення в ньому та виведення назовні продуктів обміну.

Одну з найважливіших функцій організму - обмін речовин - забезпечує живлення.
Порівняння автотрофного і гетеротрофного типів живлення.
 Висновок.
 Автотрофні організми можуть самі для себе синтезувати органічні речовини, використовуючи або енергію сонця (фототрофи), або енергію неорганічних сполук (хемотрофи).
Гетеротрофи не можуть самі синтезувати органіку. Вони забирають її у інших організмів (це можуть бути й фототрофи, й інші гетеротрофи).
Головна відмінність між рослинними і тваринними організмами  у способі одержання енергії для життя, відмінність у способі живлення. Спосіб живлення визначає будову й основні біологічні функції організму
3.2. Типи гетеротрофного живлення.
 Живлення – це процес надходження  в організм поживних речовин, необхідних для його нормальної життєдіяльності.
Гетеротрофно харчуються тварини, гриби, комахоїдні рослини й більшість бактерій.
Типи гетеротрофного живлення

Голозойний                            

                                                     Сапротрофниймікрофаги  Макрофаги

Голозойний. При цьому типі живлення завдяки складному комплексу травних ферментів організм може вживати в їжу складні, найчастіше тверді, органічні сполуки.
Сапротрофний. При цьому типі живлення організм харчується розчинами простих органічних речовин. Іноді організм виділяє ферменти безпосередньо на субстрат, а потім всмоктує живильні речовини, що утворилися. Знищуючи мертві рослини й тварин, сапротрофи відіграють важливу роль у колообігу речовин.
Мікрофаги - поглинають їжу дрібними частками.
Макрофаги -  поглинають їжу великими  шматками.
Найпоширеніші способи захоплення їжі тваринами: за допомогою псевдоподій (амеби), за допомогою війок (інфузорії), за допомогою щупалець (каракатиці), зішкрябування (садовий равлик), заковтування, всмоктування.
Проблемне питання.
Запропонуйте ваші варіанти представників тварин до кожного із названих типів живлення та способів захоплення їжі.
Живлення тварин можна поділити на  такі етапи, як кормодобування, травлення і всмоктування.

. Способи  кормодобування тваринами.
Незважаючи на те, що майже всі тварини гетеротрофи, вони можуть по-різному добувати собі їжу.
 Розрізняють простий спосіб добування їжі і симбіоз.
Простий спосіб добування їжі найпоширеніший у царстві тварин. Більшість тварин добуває собі їжу прямо, без будь-яких особливих пристосувань і хитрувань. Одні тварини годуються рослинами, інші поїдають різних тварин і роблять це найрізноманітнішими способами, відповідно до своєї організації. Зустрічаються також всеїдні тварини. При цьому ці тварини  не вступають у жодні стосунки із тваринами або рослинами, які служать їм їжею.
Самостійна робота .
Заповніть таблицю: « Прості способи добування їжі».

Спосіб добування їжі
Приклади тварин.
РослиноїдніХижакиВсеїдніСимбіоз – поширене в живій природі явище закономірного, не випадкового, співжиття живих істот ( симбіонтів), що належать до різних систематичних груп.
Основними формами симбіозу є – мутуалізм, коменсалізм і паразитизм.
 Мутуалізм – один із видів співжиття організмів, при якому кожний з них приносить іншому певну користь. Наприклад, рак-самітник і актинія, жуйні тварини і мікроорганізми їхнього рубця.
Коменсалізм – форма взаємовідносин між двома видами тварин, при якій один вид ( коменсал) живиться рештками їжі другого ( хазяїна) або мікроорганізми, що живуть у тому ж організмі хазяїна. Наприклад, багато джгутиконосців і амеб, які живуть в організмі вищих тварин і людини, живляться головним чином бактеріями, що живуть у ньому, і не спричиняють захворювання хазяїна.
Заслуговують на увагу явища коменсалізму між рослинами й тваринами. Наприклад, мурахи, поселяючись на якій-небудь рослині, захищають її від комах, які пошкоджують листя.
Паразитизм  - це специфічна форма співжиття ( симбіозу)організмів різних видів , з яких один ( паразит) перебуває в більш або менш тривалому безпосередньому зв’язку з іншим ( хазяїном) , використовуючи його як джерело живлення і  життєве середовище.
Паразитизм дуже розповсюджений як у тваринному, так і в рослинному царстві. Існують роди й родини тварин, які ведуть винятково паразитичний спосіб життя, живлячись за рахунок свого хазяїна, і дуже часто є причиною різних його хвороб, нерідко заподіюючи навіть смерть ураженій істоті.
Одні паразити живуть усередині тіла свого хазяїна й називаються внутрішніми, або ендопаразитами, інші поселяються на тілі зовні й називаються зовнішніми, або ектопаразитами. Хазяїнами їм можуть служити найрізноманітніші тварини, починаючи від нижчих безхребетних до ссавців.
Проблемне питання.
Назвіть відомих вам тварин, що ведуть паразитичний спосіб життя.

. Травлення, його типи. Різноманітність травних систем.

Травлення - сукупність процесів, що забезпечують механічне подрібнення та хімічне розщеплення харчових продуктів на компоненти, які всмоктуються та беруть участь в обміні речовин                                   Травлення
 


Внутрішньоклітинне Зовнішньоклітинне 
Порожнинне


 
Внутрішньоклітинне травлення — субстрат — надходить у клітину, де розщеплюється ферментами цитоплазми або за участі лізосом, а також у травних вакуолях (піноцитоз, фагоцитоз) одноклітинних та нижчих багатоклітинних організмів.
Зовнішньоклітинне травлення — ферменти, що синтезуються в клітинах, виділяються в зовнішнє середовище та розщеплюють речовини на значній відстані від клітин, які їх утворюють (кишковопорожнинні, кільчасті черви, ракоподібні, хордові, крім ланцетника).
У кишковопорожнинних рот відкривається в гастральну порожнину, яка є порожниною первинної кишки і закінчується сліпо (анального отвору немає). У війчастих і плоских червів будова травної системи ще зберігає схожість з травною системою кишковопорожнинних.Вперше розвивається анальний отвір  у кільчастих червів, травна система яких представлена глоткою, стравоходом, зобом, шлунком, середньою та задньою кишками.
Вищі багатоклітинні — порожнинне травлення.
У хордових в ході еволюції триває диференціація кишечника. Виникають залози, що беруть участь у травленні.
У хребетних кишкова трубка диференціюється на ротову порожнину, глотку, стравохід, шлунок, тонкий і товстий кишечники.
У риб є  печінка і підшлункова залоза, розвиваються кісткові пластинки і зуби.
У земноводних вперше з'являються слинні залози, закінчується відокремлення шлунка, тонкої і товстої кишок, клоаки, розвиваються однорядні зуби.
У рептилій намічається деяка диференціація зубів, частина слинних залоз перетворюється на отруйні, відокремлення шлунка, в кишечнику розвивається зачаток сліпої кишки.
У птахів здатність до польоту супроводжується змінами в травній системі. Замість щелеп і зубів у них з'являється дзьоб, а в стравоході утворюється еластичне розширення - зоб. Шлунок розділений на залозистий і м'язовий відділи, в яких відбувається хімічна  і механічна обробка їжі . Збільшується в довжину товстий відділ кишечника.
 У ссавців розвиток травної системи досягає верхньої межі. Диференціюються зуби, розвивається стравохід. Шлунок, складається з декількох шарів і містить багато травних залоз. У деяких травоїдних (жуйних копитних) шлунок є багатокамерним. Кишечник диференційований на тонкий, товстий і прямий відділи. Значною диференціювання досягають печінка, підшлункова залоза, їх протоки впадають в передній відділ тонкого кишечника. Відбувається подовження товстого кишечника, з'являються сліпа кишка, і апендикс. Товста кишка, закінчується анусом, відокремленим від сечостатевого отвору.
IV.  Первинна перевірка знань, формування вмінь і навичок.
Завдання за вибором однієї правильної відповіді:
1.Позначте чинник, завдяки якому п’явок не можна вважати справжніми паразитами.
А.Залишаються на тілі своїх жертв недовго і в основному ведуть вільний спосіб життя.
Б. Чимало видів ведуть хижацький спосіб життя.
В. Є кровосисними формами.
Г. живуть переважно у водоймах.
2. Укажіть ознаку, яка не властива тваринам.
А. Живляться зазвичай твердою їжею, яка містить готові органічні речовини.
Б. Розвинені різні пристосування для захоплення їжі.
В. Здатність ( у переважній більшості) до активного руху.
Г. Автотрофний спосіб живлення.
3. Укажіть тип травлення у кишковопорожнинних.
А. Внутрішньоклітинне.
Б. Порожнинне.
В . Порожнинне і внутрішньоклітинне.
Г. Порожнинне і внутрішньоклітинне та поза організмом.
Завдання на розташування дій у правильній послідовності.
Визначте послідовність відділів травного тракту у рака річкового.
А. Жувальний шлунок.
Б. Цідильний шлунок.
В. Стравохід.
Г. Кишка.
Д. Рот.
Е. Анус.
Взаємоперевірка за зразком.

. Домашнє завдання.  Вивчити параграф підручника.
Завдання підвищеної складності. Скласти схему травної системи комах , земноводних, ссавців.
Творче завдання. Підготувати повідомлення на тему: « Як тварини пристосувалися до довготривалих періодів не надходження їжі до організму»

Інформація для допитливих.

 Їжак у стані сплячки може обходитись без їжі 236 днів. Ведмідь під час сплячки нічого не їсть протягом 6 місяців.
Додаток 1.

Немає коментарів:

Дописати коментар