вівторок, 2 вересня 2014 р.

Plants444.jpg
                                                    конспект уроку   для учнів 6 класу


Як ви знаєте з курсу природознавства, жива природа — це вся сукупність організмів, які населяють Землю. Живу природу називають ще органічніш світом. Сучасний органічний світ на нашій планеті об’єднує віруси, бактерії, рослини, гриби й тварини. Усі вони надзвичайно різні, проте в них є і спільні ознаки, які можна виокремити при дослідженні їхньої будови та життєдіяльності. Загальні для всіх живих істот ознаки називають ознаками живого (іл. 1.2). Вивченням живого та його ознак займається біологія, яка досліджує різноманітність живих істот, їхню будову, особливості життєдіяльності, розмноження, поширення, походження, а також класифікує їх. Нині назву цієї науки слід писати великими буквами, оскільки без біологічних знань вирішити проблеми сучасного життя людини на Землі неможливо. Передусім це нові хвороби, зростання потреб людини в їжі, у чистому повітрі та воді, це й масове розмноження одних організмів і вимирання інших тощо.
 Неживі та живі тіла природи

ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕМИ
Які основні відмінності живої природи від неживої, або що спільного між живими організмами?
Чим відрізняється живе від неживого?
1. Усім живим організмам властивий подібний хімічний склад, тобто вони побудовані з тих самих хімічних речовин Як цегляний будинок побудований з окремих цеглин, так і будь-який живий організм побудований із окремих часток — клітин.
2.Тому спільним для живих істот є клітинна будова, а неживі тіла такої будови не мають.
3.Усьому живому властивий обмін речовин й енергії.

Іл. 1.2. Основні ознаки живого
Обмін речовин і енергії — це сукупність процесів, унаслідок яких до організму надходять речовини й енергія.
4. Важливою складовою обміну речовин є живлення. Існує два основних типи живлення — автотрофне та гетеротрофне.
5Дихання забезпечує організми киснем і видаляє вуглекислий газ, а в процесі виділення вони позбавляються непотрібних продуктів життєдіяльності
6. З обміном речовин пов’язаний ріст організмів, який супроводжується збільшенням їхньої маси, розмірів та об’єму.
7.Ріст — це кількісні зміни в організмі. Зміни ж, які забезпечують його життєдіяльність, називають розвитком. Ріст і розвиток — процеси, що нерозривно пов’язані між собою. Є два основних типи розвитку: індивідуальний та історичний.
8.Однією з обов’язкових ознак життя є здатність до розмноження, тобто здатність до відтворення собі подібних. Дуже важливою ознакою всіх живих тіл є рух.  
9Рух — це зміна положення в просторі тіла організму або його частин. Організми рухаються для того, щоб зайняти в просторі якнайсприятливіше положення й уникнути всього небезпечного для їхнього життя, для розмноження, живлення тощо. Отже, основними ознаками живих організмів, які відрізняють їх від об'єктів неживої природи, є їхня будова та процеси життєдіяльності.
Яке значення біологічних знань у практичній діяльності людини?
Біологія як наука, що вивчає життя в усіх його проявах за допомогою найрізноманітніших методів, складається з багатьох наукових розділів, які виступають як самостійні науки. Сучасна біологія — це система наук про живу природу. До її складу входять ботаніка, зоологія, морфологія, анатомія, систематика, цитологія, фізіологія, ембріологія, розвиток яких почався давно, і порівняно сучасні — мікробіологія, вірусологія, генетика, біохімія, біофізика, радіобіологія, космічна біологія та багато інших біологічних наук. Назви одних біологічних наук пов’язані з назвами організмів, зокрема, альгологія вивчає водорості, зоологія — тварин, ботаніка — рослини, мікологія — гриби, вірусологія — віруси, бактеріологія — бактерії. Назви інших наук — з особливостями будови та життєдіяльності: морфологія вивчає зовнішню будову організмів, анатомія — внутрішню, фізіологія — процеси їхньої життєдіяльності тощо. Основи деяких із цих наук ви будете вивчати, з іншими ознайомитеся, а про деякі, можливо, тільки почуєте впродовж життя
. Різноманітність біологічних наук
Бачите, як багато нового ви дізнаєтеся, вивчаючи біологію. Можливо, здобуті знання допоможуть вам обрати життєвий шлях у майбутньому.
Біологічна наука є фундаментом, основою для розвитку багатьох галузей знань. Вона тісно пов’язана з іншими науками — географією, астрономією, фізикою, технікою, математикою, кібернетикою, хімією, геологією тощо.
Особливу роль біологія відіграє в розвитку медицини, сільського та лісового господарства тощо .
Знання загальних біологічних закономірностей, особливостей розвитку та розмноження живих організмів дає можливість розробляти в галузі медицини ефективні методи та засоби, спрямовані на захист здоров’я людини. Сільськогосподарська наука використовує біологічні знання для задоволення потреб людини в продуктах харчування тощо.
Основними завданнями сучасної біології є вивчення відносин людини та довкілля, різноманітності живих організмів та їхніх взаємодій між собою, вивчення можливостей продовження тривалості життя людини й виліковування від різних захворювань, дослідження біологічних явищ з метою вирішення проблем техніки, дослідження життя в умовах Космосу тощо. Отже, біологія має надзвичайно важливе значення для вирішення багатьох проблем сьогодення. Вона тісно взаємодіє з медициною, сільським господарством, промисловістю, через що її вважають наукою XXI століття.
 

Немає коментарів:

Дописати коментар