неділя, 26 травня 2013 р.

Готуємось до ДПА , ЗНО.Дати відповіді.1.Назвіть органелу, яка бере участь в утворенні акросоми.
            А. Рибосома
            В. Мітохондрія
            С. Комплекс Гольджі
            D. Ендоплазматичний ретикулум
            E. Клітинний центр
2.З якими з органел клітини безпосередньо з”єднана ядерна оболонка?
            А. З системою трубочок і пухерців комплексу Гольджі
            В. З плазматичною мембраною
            С. З мембранною вакуолею
            D. З канальцями ендоплазматичної сітки
            Е. З лізосомами
3. Які органели цитоплазми забезпечують фагоцитарну функцію нейтрофілів?
А. Рибосоми
В. Мітохондрії
С. Лізосоми
D. Ендоплазматична сітка
Е. Комплекс Гольджі
4. Які органели клітини належать до немембранних?
            А. Лізосоми
            В. Мікротрубочки
            С. Пластиди
            D. Мітохондрії
            Е. Комплекс Голбджі
5. Яка з органел клітин утворює мікроворсинки
            А. Вакуолі
            В. Ендоплазматична сітка
            С. Плазматична  мембрана
            D. Пластиди
            Е. Мітохондрії
6. При ревматизмі у хворих спостерігається руйнування клітин хряща. Яка клітинна органела бере активну участь у цьому  патологічному процесі?
            А. Клітинний центр
            В. Лізосома
            С. Рибосома
            D. Мікротрубочки
            Е. Комплекс Гольджі
7. У крові хворого виявлено зниження рівня альбумінів   і фібриногенезу . Зниження активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш ймовірно викликає  це явище?
            А. Лісозом
            В. Гранулярної ЕПС
            С. Мітохондрій
            D. Комплексу Гольджі
            Е. Агранулярної ЕПС
8. Відомо, що мітохондрії здатні до самовідновлення. Завдяки наявності чого є можливим цей процес?
            А. Хромосом
            В. Крист
            С. Подвійної мембрани
            D. Кільцевої ДНК
            Е. Рибосом
9. Що транспортують до рибосом  тРНК?
            А. Амінокислоти
            В. АТФ          
             С. іРНК
            D. Синтетази
             Е. Іони металів
10. Яку назву мають змістовні ділянки ДНК хромосом?
            А. Мутони
            В. Рекони
            С. Екзони
            D. Інтрони
            Е. Сайти
11. З чого побудована молекула ДНК?
            А. З амінокислот
            В. З гістонів
            С. З нуклеосом
            D. З ліпідів
            Е. З нуклеотидів
12. Що таке триплет ДНК?
            А. Послідовність трьох  нуклеотидів
            В. Азотиста основа
            С. Нуклеотид
            D. Молекула нуклеїнової кислоти
            Е. Локус хромосоми
13. Послідовність триплетів нуклеотидів суворо відповідає  послідовності амінокислот у поліпептидному ланцюзі. Як називається така властивість генетичного коду?
            А. Колінеарність
            В. Триплетність
            С. Виродженість
            D. Неперекривність
            Е. Універсальність
14. Послідовність триплетів нуклеотидів суворо відповідає  послідовності амінокислот у поліпептидному ланцюзі. Як називається така властивість генетичного коду?
            А. Колінеарність
            В. Триплетність
            С. Виродженість
            D. Неперекривність
            Е. Універсальність
15.Для кожного рівня структури білка характерні певні види хімічних зв”язків. Який зв”язок забезпечує первинну структуру білка?
А. Дисульфідний
В. Водневий
С. Іонний
D. Пептидний
Е. Ковалентний
16. Для кожного рівня структури білка характерні певні види хімічних зв”язків Який зв”язок забезпечує первинну структуру білка?
А. Дисульфідний
В. Водневий
С. Іонний
D. Пептидний
Е. Ковалентний
17.На структурних генах еукаріотів  спочатку синтезується молекула про- іРНК, яка потім формується в іРНК.  Як називається цей процес?
       А. Трансляція
        В. Процесинг  
        С. Термінація
        D. Сплайсинг
        Е. Транскрипція
18.В якій фазі мітозу дочірні хромосоми (хроматиди) незалежно і порівну розходяться до полюсів материнської клітини?
         А. У метафазі
         В. У телофазі
         С. У прометафазі
         D. В анафазі
         Е. У профазі
19. На якому з етапів життєвого  циклу клітини відбувається подвоєння ДНК?
                А.  В анафазі
                В.  У профазі
                 С. У метафазі
                 D. В інтерфазі
                 Е. У телофазі
20.Який поділ призводить  до утворення диплоїдного набору хромосом?
           А. Мітоз
           В. Мейоз
           С. Амітоз
           D. Множинний поділ
           Е. Ендомітоз
21.Поділ ядра клітини відбувається  шляхом утворення  перетяжки, зберігається ядерна оболонка і ядерця, не утворюється мітотичний аппарат, хромосоми не спіралізуються.Про який поділ  йдеться?
             А. Мітоз
              В. Мейоз
              С. Амітоз
              D. Множинний поділ
              Е. Ендомітоз
22. Мегакаріоцити (клітини червоного кісткового мозку) можуть мати по 64 п хромосом. Який механізм їх виникнення?
                     А. Ендомітоз
                     В. Політенія
                     С. Мітоз
                     D. Амітоз
                     Е. Мейоз
23. Мітоз – складний процес, під час якого хромосоми розходяться  до різних полюсів клітини.  Він завершується цитокінезом. Цей процес характеризується:
                А. Поділом ядра клітини
                В. Синтезом ферментів –полімераз
                 С. Розділенням цитоплазми
                 D. Поділом хромосом
                  Е. Поділом мітохондрій
24. Під час мітотичного циклу відбувається редуплікація ДНК, однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. Цей процес відбувається в:
              А.  G –періоді
               В. Метафазі
               С. G –періоді
               D. S-періоді
               Е. Профазі
25.У культурі клітин злоякісної пухлини спостерігали поділ клітини, при якому ядро поділилося шляхом  перешнуровки, без утворення ахроматинового апарату. Такий поділ має назву:
                А. Політенія
                 В. Мейоз
                 С. Мітоз
                 D. Амітоз
                 Е. Ендомітоз
26. Ядерним ферментом, що забезпечує трансформацію генів є:
                       А.  Ендонуклеаза
                       В. ДНК-полімераза
                       С. ДНК-глікозидаза
                       D. РНК- полімераза
                       Е. Екзонуклеаза
27. Сучасна модель будови  біомембрани:
                       А. Одного шару білків
                       В. Двох шарів білків
                       С. Шару білків і ліпідів
                       D. Рідинно-мозаїчна
                       Е. Двох шарів білків і одного вуглеводного
28. До біологічних мембран входить :
                        А. Неполярний ліпідний шар
                        В. Неполярний ліпідний бішар
                        С. Полярний ліпідний бішар
                        D. Полярний ліпідний шар
                        Е. Неполярний ліпідний білковий шар
29. Який поділ клітини призводить до утворення  гаплоїдного (половинного) набору хромосом?
                        А. Мітоз
                        В. Мейоз
                        С. Амітоз
                        D. Множинний поділ
                        Е. Ендомітоз
30. Під час мейозу внаслідок  порушення розходження  хромосом утворилися сперматозоони з 22 і 24 хромосомами. Які мутації можливі у зародків, що розвинулися з яйцеклітин, запліднених такими сперматозоонами?
                         А. Поліплоїдія
                         В. Інверсія
                         С. Генні мутації
                         D. Геномні мутації
                         Е. Подвоєння
31. Завдяки мейозу гамети (статеві клітини) отримують гаплоїдний набір хромосом. Яка фаза профази 1 мейозу вважається ключовою у виникненні цього явища?
                         А. Лептонема
                         В. Діакінез
                         С. Пахінема
                         D. Диплонема
                         Е. Зигонема
32. На якій стадії профази 1 мейозу відбувається кон”югація хромосом?
                         А. Лептонема
                         В. Діакінез
                         С. Пахінема
                         D. Диплонема
                         Е. Зигонема
33. У деяких організмів ембріон може розділитися на декілька частин.  З кожної частини розвивається самостійний організм. Це явище називається:
                          А. Політенією
                          В. Ендогонією
                          С. Брунькуванням
                          D. Поліембріонією
                          Е. Шизогонією
34. Дві особини інфузорії з”єдналися, після обміну ядрами  роз”єдналися. Як називається це явище?
                           А. Брунькуванням
                           В. Шизогонією
                           С. Кон”югацією
                           D. Ендогонією
                           Е. Амітозом 
35. Виділіть речовини, які входять до складу одного нуклеотида.
A.Пентоза, залишок фосфорної кислоти, азотиста основа.
B.Гексоза, залишок фосфорної кислоти, циклічна азотиста сполука
C.Амінокислота, фосфатна група, тимін.
D.Тріоза, азотиста кислота, урацил.
E.Тетроза, фосфатна група, аденін139.
36. У 1967 р. Корнберг показав, що ДНК-полімераза приєднує нуклеотиди тільки у напрямку 5'→3'. Оскільки два ланцюги ДНК – антипаралельні, фермент може безперервно будувати лише один новий ланцюг нуклеїнової кислоти. Яким чином відбувається синтез другого ланцюга ДНК?
A.Окремими фрагментами при зворотному русі ферменту
B.Безперервно іншим ферментом
C.Не синтезується взагалі
D.Синтезується після першого ланцюга
E.Серед запропонованих відповідей немає правильної
37. У процесі трансляції синтез всіх поліпептидних ланцюгів відбувається у напрямку від N-кінця до С-кінця. З якої амінокислоти завжди починається синтез поліпептидного ланцюга:
A.Метіоніна
B.Триптофана
C.Глутаміна
D.Аланіна;
E.Ізолейцина
38. Експресія генів є багатоступеневим процесом, в результаті якого інформація, закодована у ДНК, переводиться у послідовність амінокислот поліпептида. Визначте, який з названих етапів не входить до цього процесу.
A.Реплікація
B.Транскрипція
C.Трансляція
D.Процесінг
E.Сплайсінг
39. У гіпофізі людини поряд з нормальним гормоном соматостатином, який складається з 191 амінокислоти, є інший, близький за структурою білок, у якого відсутні 15 амінокислот у положеннях 32-46. Обидва білки кодуються одним локусом. Такі відмінності можна пояснити:
A.Альтернативним сплайсингом
B.Альтернативним кеппінгом
C.Альтернативною трансляцією
D.Альтернативною транскрипцією
E.Альтернативною аттенюацією
40. У поживне середовище з клітинами, які культивуються, внесено розчин тиміну (Т) з радіоактивною позначкою. В яких органелах клітин виявляють позначений тимін під час радіоавтографії?
A.Ядро
B.Рибосоми
C.Апарат Гольджі
D.Ендоплазматична сітка
E.Лізосоми
41. Синтез білка здійснюється на рибосомах з матриць іРНК, до яких транспортуються активовані амінокислоти. Яка РНК транспортує амінокислоти до рибосом?
A.     т-РНК
B.     і-РНК
C.     р-РНК
D.     зріла і-РНК
E.      про-м-РНК
42. іРНК синтезується в ядрі клітини на одному ланцюгу ДНК. Як називається цей процес?
A.     Транскрипція
B.     Синтез білка
C.     Синтез ДНК
D.     Трансляція
E.      Активація амінокислот
43. Після транскрипції в процесі біосинтезу білка м-РНК утворює комплекс з рибосомами. Починається трансляція – процес перенесення інформації з молекули і-РНК та її реалізація у вигляді синтезу:
A.     Поліпептидів
B.     Вуглеводів
C.     Амінокислот
D.     Нуклеотидів
E.      р-РНК
44. В клітині існує 3 види РНК: транспортна, що транспортує амінокислоти до полісом; інформаційна, що виконує роль матриці; рибосомна, що входить до складу рибосом. Якої з них в клітині найбільше?
A.     Рибосомальної
B.     Інформаційної

C.     Транспортної

D.     Матричної
E.      Про-і-РНК
45. Полінуклеотидні молекули бувають гігантські та короткі. Яка з видів РНК є найкоротшою?

A.     Транспортна

B.     Інформаційна
C.     Рибосомна
D.     Матрична
E.      Про-і-РНК
46. У процесі дозрівання інформаційної РНК спеціальні ферменти вирізають інтрони і зшивають екзони (спласинг). Як називаються інформативні ділянки гена?
A.     Екзони
B.     Інтрони
C.     Транскиптони
D.     Антикодони
E.      Кодони
47. Прокаріоти – доядерні організми, які не мають типового ядра і ядерної мембрани. Генетичний матеріал в них представлений однією кільцевою ниткою молекули ДНК. Як називається генетичний матеріал прокаріотів?
A.      Генофор
B.     Віріон
C.     Ядро
D.     Хромосома
E.      Мікоплазма
48. Хромосоми евкаріотичних клітин складаються в основному з хроматину – комплексу дволанцюгової ДНК і п’яти фракцій гістонових білків, що утворють при цьому нуклеосоми. Який гістон стабілізує нуклеосомну структуру?

A.      Н1

B.     Н2А
C.     Н2В
D.     H3
E.      H4

49. У результаті транскрипції в евкаріот переважно утворюються про мРНК, які містять незмістовні ділянки (інтрони), котрі вирізаються під час її дозрівання. Цей процес називається:
A.      Сплайсинг
B.     Кеппінг
C.     Генна конверсія
D.     Атенюація
E.      Рекомбінація
50. Які захворювання можуть виникнути, якщо в ДНК клітини на рівні транскрипції пройшла заміна одного нуклеотида іншим?
A.     Генні захворювання
B.     Хромосомні захворювання
C.     Геномні захворювання
D.     Аномалії аутосом
E.      Аномалії статевих хромосом
51. Цитобіохімічними методами з ядра виділено про-і-РНК і зрілу і-РНК. Біосинтез білкової молекули буде відбуватись на тій, яка:
A.      Позбавлена інтронних ділянок
B.     Повна копія кодуючого ланцюга ДНК
C.     Повна копія двох ланцюгів ДНК
D.     Позбавлена екзонних ділянок
E.      Позбавлена акцепторних триплетів
52. У хворого виявлено підвищений вміст іонів магнію в крові. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу. Зазначте ланку порушення.
A.      Трансляція
B.     Транскрипція

C.     Реплікація

D.     Транспозиція
E.      Трансгенація
53. Експериментально була встановлена кількість та послідовність амінокислот у молекулі гормону інсуліну. Ця послідовність кодується:
  1. Кількістю та послідовністю нуклеотидів у екзонах
  2. Послідовністю структурних генів
  3. Кількістю та послідовністю азотистих основ ДНК
  4. Певним чергуванням екзонів та інтронів
  5. Кількістю та послідовністю нуклеотидів у інтронах
54. У процесі еволюції часто відбувалися дуплікації ділянок геному. Одна з копій могла еволюціонувати в результаті мутацій, а інша зберігала свою початкову функцію. Прикладом можуть бути гени білків м’язів, імуноглобулінові, тощо. Як називають набір функціонально споріднених генів, що мають спільного предка і можуть бути розташовані у різних ділянках геному.

A.      Кластери

B.     Реплікатори
C.     Інтрони
D.     Екзони
E.      Транспозони
55. Інформаційна РНК існує у вигляді зрілої фракції і у вигляді попередника (про-і РНК). Зрілі молекули і-РНК прикріплюються до рибосом, де починається зчитування інфор­мації. Проте іноді у клітинах може нагро­маджуватися зріла і-РНК, яка зв’язана з білком і може функціонувати тільки після звільнення від білка. Як називаються ці нуклеопротеїдні комплекси, що знаходяться у цитоплазмі і можуть бути прикріплені до рибосом:

A.      Інформосоми

      B. Термінатори
  1. траскриптони
  2. Спейсери
  3. екзони
56. Довгий час вважали, що взаємовідносини віруса і бактеріальної клітини завжди завершуються руйнуванням останньої. Проте згодом було виявлено, що не всі фаги викликають загибель клітини. Вони здатні переносити частку генома однієї бактерії у геном іншої, внаслідок чого генотип клітин-реципієнтів набуває властивостей іншого штаму. Як називається це явище?

A.      Трансдукція

B.     Трансформація
C.     Транскрипція
D.     Трансляція
E.      Транспозиція

57. Під дією різних фізичних і хімічних агентів при біосинтезі ДНК у клітині можуть виникати пошкодження. Здатність клітин до виправлення пошкоджень у молекулах ДНК називається:

A.      Репарація

B.     Транскрипція
C.     Редуплікація
D.     Трансдукція
E.      Модифікація
26. Клітини, що належать одній людині, здатні одночасно синтезувати різні білки. Це можливо тому що:

A.      Одночасно у клітинах транскрибуються різні ділянки ДНК

B.     Клітини одного організму мають різну ДНК
C.     У клітинах одного організму по-різному відбувається біосинтез білка
D.     У клітинах постійно відбуваються різні мутації
E.      Синтезовані білки набувають у процесі самозборки різну структуру
58. Під час опитування студентів за темою: “Молекулярна біологія” викладачем було задано запитання: “Чому генетичний код є універсальним?” Правильною повинна бути відповідь: “Тому що він…”:

A.     Єдиний для всіх організмів

B.     Містить інформацію про будову білка
C.     Є триплетним
D.     Кодує амінокислоти
E.      Колінеарний
28. У процесі експерименту порушено деспіралізацію молекули ДНК. Які процеси не будуть відбуватися в клітині в першу чергу:
A.      Транскрипція

B.     Анафаза мітозу

C.     Анафаза мейозу
D.     Трансляція
E.      Синтез ліпідів
59. Синтез білка складається з низки етапів. Під час одного з них відбувається синтез і-РНК на одному із ланцюгів молекули ДНК. Як називається вказаний процес:
A.      Транскрипція
B.     Колінеарність
C.     Элонгація
D.     Трансляція
E.      Термінація
60. Поліпептид, синтезований у рибосомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість кодонів містила іРНК, що слугувала матрицею для даного синтезу?
A.      54
B.     27

C.     106

D.     37
E.      44
61. На одному з етапів біосинтезу білка відбувається зчитування генетичної інформації з молекули іРНК. Яка хімічна сполука здійснює цей процес?

A.      тРНК

B.     Амінокислота
C.     рРНК
D.     РНК-полімераза
E.      про-мРНК
62. У пацієнта з ознаками ураження шкіри під дією ультрафіолетового проміння діагностовано пігментну ксеродерму. Який механізм виникнення даної патології?

A.      Порушення репарації ДНК

B.     Дефіцит тирозинази
C.     Плейотропна дія гена
D.     Дефіцит фенілаланінгідроксилази
E.      Домінантна мутація
63. Триплетність і виродженість генетичного коду є одним з антимутаційних бар’єрів, який обмежує прояв мутації у фенотипі особин. Заміна якого нуклеотиду в триплеті переважно не порушує змісту останнього?

A.      Третього

B.     Першого
C.     Другого
D.     Другого і третього
E.      Першого і другого
64. Відомо, що клітинний цикл включає декілька наступних перетворень в клітині. На одному з етапів відбуваються процеси, які підготовлюють синтез ДНК (збільшення кількості РНК і білка). В який період життя клітини це відбувається?
A.     Пресинтетичний

B.     Синтетичний

C.     Цитокінеза

D.     Транскрипції

E.      Постсинтетичний
65. У соматичній клітині утворились спіралізовані хромосоми. Вони розміщені по екватору  клітини. Якій фазі відповідає це перетворення спадкового матеріалу:
A.     Метафазі
B.     Телофазі
C.     Профазі
D.     Анафазі
E.      Інтерфазі
66. В м’язовій тканині відбувається інтенсивний аеробний процес накопичення енергії у вигляді АТФ. Цей процес відбувається за участі:
A.      Мітохондрій
B.     Гладкої ЕПС
C.     Лізосом
D.     Шорсткої ЕПС
E.      Клітинного центру
67. Під час однієї з фаз мейозу утворюється 23 хромосоми з диплоїдним набором ДНК. Як називається ця фаза мітозу:
A.      Телофаза I
B.     Анафаза I
C.     Інтерфаза
D.     Телофаза II
E.      Метафаза II
68. Під час обстеження 2-х місячного хлопчика педіатр звернув увагу, що плач дитини подібний до котячого нявкання. Окрім того, у дитини виявлені мікроцефалія та вада серця. Його каріотип 46 ХУ, 5р-. Яка стадія мітозу була використана для вивчення хромосомного набору хворого?
A.     Метафаза
B.     Інтерфаза
C.     Профаза
D.     Aнафаза
E.      Телофаза
69. Особливістю мейозу в оогенезі є наявність специфічної стадії, яка відсутня в сперматогенезі. Як називається ця стадія?

A.      Диктіотена

B.     Лептотена
C.     Зиготена
D.     Пахітена
E.      Диплотена


70. У мітотичному циклі відбуваються зміни спадкового матеріалу. На якому етапі кількість ДНК подвоюється?

A.      Інтерфаза

B.     Профаза
C.     Метафаза
D.     Анафаза
E.      Телофаза
71. Мукополісахаридоз відноситься до хвороб нагромадження. Через відсутність ферментів порушується розщеплення полісахаридів. У хворих спостерігається підвищення виділення їх із сечею і нагромадження в одній з органел клітин. В яких органоїдах нагромаджуються мукополісахариди?

A.     Лізосоми

B.     Комплекс Гольджі
C.     Ендоплазматичний ретикулум
D.     Мітохондрії
E.      Клітинний центр
72. У першій половині ХХ століття багато авторів описували більш інтенсивно забарвлені ділянки хромосом, які чергувалися зі слабо забарвленими ділянками. Деякі дослідники припускали, що інтенсивно забарвлені ділянки містять гени. Які сучасні погляди на їх функції?

A.     Це генетично інертні ділянки хромосом

B.     Це ділянки, де відбувається транскрипція
C.     Це ділянки, які деконденсуються в інтерфазі
D.     Це ділянки, які в інтерфазі непомітні в світловому мікроскопі
E.      Ці генетично активні ділянки
73. Розглядаючи під мікроскопом клітини, забарвлені фуксинсірчистою кислотою (тести для визначення вуглеводів), виявлені скупчення пухирців речовин, розміщених біля комплексу Гольджі і забарвлені фуксинсірчистою кислотою. Який висновок можна зробити про функції комплексу Гольджі?

A.      Нагромадження і виведення речовин з клітини

B.     Розщеплення вуглеводів та інших органічних речовин
C.     Окислення вуглеводів
D.     Запасання вуглеводів
E.      Синтез вуглеводів з органічних речовин
74. На якому етапі життєвого циклу клітини відбувається максимальна спіралізація хромосом?

A.     Метафаза

B.     Інтерфаза
C.     Анафаза
D.     Телофаза
E.      Профаза
75. Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Які органоїди клітин забезпечують їх видалення у внутрішніх органах?
A.     Лізосоми
B.     Рибосоми
C.     Мітохондрії
D.     Пластиди
E.      Комплекс Гольджі
76. Під час підготовки до заключного туру Української олімпіади з біології гуртківці посперечалися щодо терміну цибриди. Знайдіть правильну відповідь, та вирішіть їх суперечку:
A.      Ядерно-цитоплазматичні гібриди
B.     Клітини, які трансформовані чужорідною ДНК
C.     Ступінь мутабельності геному
D.     Соматичні гібриди
E.      гібриди цитрусових сортів рослин
77. У студента 18 років виявлено збільшення щитовидної залози. При цьому були підвищений обмін речовин, збільшена частота пульсу. Ці ознаки спостерігаються при гіперсекреції гормону тироксину. Які органели клітин щитовидної залози найбільше відповідають за секрецію і виділення гормонів:
A.      Комплекс Гольджі

B.     Мітохондрії

C.     Рибосоми
D.     Центросоми
E.      Лізосоми
78. У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка у клітині буде здійснюватись:
A.     На полісомах
B.     У ядрі
C.     У лізосомах
D.     На каналах гладкої ЕПС
E.      У клітинному центрі

79. При електронно-мікроскопічному вивченні цитоплазми клітини виявлено систему замкнутих мембран, які обмежують канальці та цистерни. Дослідами встановлено, що у цій системі здійснюється метаболізм ліпідів та вуглеводів, транспорт речовин, обмін кальцію. Ця система:
A.     Комплекс Гольджі
B.     Лізосоми
C.     Мітохондрії
D.     Гранулярна ендоплазматична сітка
E.      Гладка ендоплазматична сітка
80. Було доведено, що молекула незрілої і-РНК (про-і-РНК) містить більше триплетів, ніж знайдено амінокислот у синтезованому білку. Це пояснюється наявністю інтронів. Як називається процес дозрівання і-РНК?.
A.     Процесінг
B.     Ініціація
C.     Трансляція
D.     Мутація
E.      Репарація
81. При вивченні ультраструктури цитоплазми клітини виявлена органела, яка локалізується біля ядра. Вона складається з двох циліндрів, розташованих перпендикулярно один до одного. Циліндри утворені мікротрубочками. Було з’ясовано, що ця органела забезпечує формування мітотичного апарата і називається:

A.      Центросома

B.     Рибосома
C.     Ендоплазматична сітка
D.     Мітохондрія
E.      Лізосома
54. Лізосомам належить істотна роль в індивідуальному розвитку організмів. Вони руйнують тимчасові органи ембріонів і личинок, наприклад зябра і хвіст у пуголовків жаб. Яка група лізосом забезпечує ці процеси?

A.      Автолізосоми

B.     Гетерофагосоми
C.     Прелізосоми
D.     Постлізосоми
E.      Власне лізосоми
83. Причиною виникнення спадкових хвороб, що одержали назву хвороб накопичення є відсутність визначених ферментів у органелах. Які це органели?
A.     Лізосоми
B.     Мітохондрії

C.     ЕПС

D.     Апарат Гольджі
E.      Ядро
84. Який процес у клітині забезпечує постійність числа хромосом у каріотипі?
A.     Мейоз
B.     Мітоз
C.     Ендомітоз
D.     Амітоз
E.      Політенія
85. Кількість яких структур є збільшена у політенних хромосомах?
A.Хромонеми
B.Хроматиди
C.Мікрофібрили
D.Нейрофібрили
E.Міофібрили
86. Рибосоми – органели, які здійснюють зв’язування амінокислотних залишків у певній послідовності у поліпептидний ланцюг. Кількість рибосом в клітинах різних органів неоднакова. Вкажіть, у клітинах якого органу число рибосом є найбільшим:
A.     Секреторні клітини підшлункової залози;
B.     Сечового міхура;
C.     Епітелію канальців нирок;
D.     Епідермісу шкіри;
E.      Фолікул яєчника.
87. Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації забезпечує існування клітинного рівня життя :
A.      Молекулярний

B.     Тканинний

C.     Організмовий
D.     Популяційно-видовий
E.      Біоценотичний
88. Мітохондрії - двомембранні органели; лізосоми, комплекс Гольджі - одномембранні. Які органели клітини не мають мембрани?
A.      Рибосоми
B.     Лізосоми
C.     Мітохондрії
D.     Пластинчастий комплекс Гольджі
E.      Пластиди
89. У пресинтетичному періоді мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому хромосоми однохроматидні (молекул ДНК стільки ж, скільки й хромосом). Скільки хромосом і молекул ДНК має клітина людини в пресинтетичному періоді?

A.     46 хромосом 46 молекул ДНК

B.     46 хромосом 92 молекул ДНК
C.     23 хромосоми 46 молекул ДНК
D.     46 хромосом 92 молекули ДНК
E.      23 хромосоми 46 молекули ДНК
90. В анафазі мітозу до полюсів розходяться однохроматидні хромосоми. Скільки хромосом і молекул ДНК має клітина людини в анафазі мітозу?
A.     92 хромосоми 92 молекули ДНК
B.     46 хромосом 92 молекули ДНК
C.     23 хромосоми 23 молекули ДНК
D.     46 хромосом 46 молекул ДНК

E.      46 хромосом 92 молекули ДНК

91. Речовини виводяться з клітини через пластинчастий комплекс у результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Яку назву носить цей прцес?
A.Екзоцитиоз
B.Осмос
C.Ендоцитоз
D.Активний транспорт
E.Полегшена дифузія
92. При дії ультрафіолетових променів у людини темніє шкіра, що є захисною реакцією. Яка захисна речовина синтезується в клітинах шкіри під впливом вказанного фактора?
A.Меланін
B.Триптофан
C.ДНК
D.Артинін
E.Вітамін Д.
93. Після мітозу у дочірніх клітинах окремі органели утворюються de novo, інші тільки шляхом подвоєння існуючих. Зазначте, які з поданих нижче, мають здатність до самоподвоєння?
A.Мітохондрії
B.Рибосоми
C.Пластинчастий комплекс
D.Гранулярна ендоплазматична сітка
E.Агранулярна ендоплазматична сітка
94. Для лабораторних досліджень шпателем взятий зішкріб епителію слизової оболонки ротової порожнини людини. Ймовірні способи поділу клітин цієї тканини:
A.Мітотичний і амітотичний
B.Тільки мітотичний
C.Тільки амітотичний
D.Мейотичний і амітотичний
E.Мітотичний
95. При вивченні фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?
A.Метафази.
B.Профази.
C.Анафази.
D.Телофази.
E.Інтерфази
96. Вкажіть, які органоїди клітин мають двомембранну будову?
A.Мітохондрії, пластиди.
B.Мітохондрії, апарат Гольджі.
C.Ендоплазматична сітка, пластиди
D.Апарат Гольджі, рибосоми
E.Клітинний центр, рибосоми
97. На клітини під час мітозу подіяли колхіцином – речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена поділу. На якій фазі буде зупинений клітинний поділ?
A.Метафаза
B.Інтерфаза
C.Профаза
D.Телофаза
E.АнафазаНемає коментарів:

Дописати коментар