неділя, 10 лютого 2019 р.

Біотичні зв'язки між організмами. Матеріал для учнів 11 класу.


  Організми та чинники живої природи


БІОТИЧНІ ЧИННИКИ - це чинники живої природи, що проявляються у вигляді взаємного впливу живих організмів різних видів один на одного. На певній ділянці Землі, наприклад, у полі, проживають різні організми і живуть не поодиноко, а групами, що називаються популяціями. На цьому полі є популяції різних видів рослин, тварин, грибів і бактерій. Між ними впродовж багатьох років формуються різноманітні взаємозв’язки, здебільшого через споживання їжі. Так, конюшину запилюють джмелі, миші живляться насінням конюшини й руйнують гнізда джмелів, коти живляться мишами, корова споживає конюшину, бактерії в ґрунті переробляють залишки тощо. Ось таку сукупність організмів назвали угрупованням, а відносини між організмами - біотичними зв’язками.
Біотичні зв’язки - сформовані усталені взаємовідносини між організмами популяцій одного чи різних видів, що формуються в угрупованнях упродовж багатьох років.


Зв’язки між організмами, що існують на певній території, дуже різноманітні: вони можуть приносити користь або шкоду, обумовлювати вплив на всі організми або лише на один з них тощо. Ці впливи можуть бути прямими та непрямими. Прямі зв’язки безпосередньо поєднують організми різних видів (олень поїдає траву), а непрямими є зв’язки, при яких організми одного виду впливають на організми інших видів опосередковано (лев, поїдаючи зебру, впливає на ріст саванної рослинності). Більшість різних взаємодій між рослинами та іншими організмами можна звести до двох типів: симбіоз та ан-тибіоз. Одні організми співіснують з організмами інших популяцій (симбіоз), а інші - навпаки, пригнічують або припиняють існування організмів інших видів (антибіоз).
Отже, біотичні чинники є різними завдяки величезній видовій різноманітності живої природи.
Які біотичні зв'язки забезпечують співіснування організмів в угрупованнях?
Симбіоз - тип взаємозв’язків, при яких спостерігається співіснування організмів різних видів. Може ґрунтуватися на харчових (співіснування здійснюється через їжу) або просторових (співіснування здійснюється через оселення одного організму в середині або на поверхні іншого) зв’язках. Залежно від характеру взаємозв’язків між організмами розрізняють різні форми симбіозу: мутуалізм, комен-салізм і паразитизм.
Мутуалізм — форма взаємозв’язків, при якій сумісне співіснування є корисним та обов’язковим для обох видів і вони не можуть жити самостійно. Наприклад: комахи (терміти, таргани) і джгутикові твариноподібні, рак-самітник і актинії, квіткові рослини та їх запилювачі та ін.

Коменсалізм — форма взаємозв’язків, при якій один із двох існуючих разом видів отримує користь від сумісного існування, не завдаючи шкоди іншому виду. Коменсалізм може проявлятися у формах квар-тирантства (оселення на гілках дерев орхідей, рибка гірчак відкладає ікру у черепашку беззубки звичайної) чи нахлібництва (жуки-хижаки живуть у мурашнику та виманюють їжу в мурашок) та ін.
Паразитизм - форма взаємозв’язків, при якій один із двох існуючих разом видів отримує користь від сумісного існування і завдає шкоду іншому виду. Наприклад, гриби-трутовики паразитують на деревах, печінковий сисун - у травній системі людини.
Отже, основними формами симбіозу, спрямованими на співіснування організмів, є мутуалізм, коменсалізм і паразитизм.
Які біотичні зв'язки пригнічують або припиняють існування організмів інших видів?
Антибіоз - тип взаємозв’язків, при якому одна із взаємодіючих популяцій різних видів відчуває негативний вплив іншої. Найчастіше проявляється у формі конкуренції, хижацтва, виїдання.
Хижацтво - форма взаємозв’язків, при якій одні організми поїдають інших. Хижаки є серед тварин (леви, тигри), серед рослин (комахоїдні рослини), серед грибів (хижі гриби, які живляться круглими червами). Внутрішньовидове хижацтво називають канібалізмом (наприклад, статевий канібалізм серед павуків).

Виїдання - форма взаємозв’язків, при якій рослиноїдні тварини поїдають представників різних видів рослин. Наприклад, олені, антилопи поїдають траву, вивірка живиться горіхами.
Конкуренція - форма взаємозв’язків, що є змаганням за засоби існування й умови розмноження між особинами одного виду (внутрішньовидова) або різних (міжвидова) видів. Наприклад, сірий пацюк конкурує з чорним, сосни в одновіковому лісовому насадженні конкурують між собою, турнірні бої оленів визначають сильнішого для продовження роду та ін.
Отже, основними біотичними зв'язками, що пригнічують або припиняють існування організмів інших видів, є хижацтво, виїдання й конкуренція.
ДІЯЛЬНІСТЬ
Біологія + Екологія
Усім відомі пташині базари -колонії морських птахів різних видів (кайри, баклани, мартини, альбатроси), які гніздяться на островах. Місцеві жителі, які займаються рибним промислом, кажуть: «Хочеш бути з рибою, бережи птахів». Їм можна заперечити - більшість цих птахів живиться рибою, тому складають певну конкуренцію тим же рибалкам. Застосуйте свої знання взаємозв’язків у природі й доведіть правдивість слів місцевих рибалок.
Навчаємося пізнавати
Проаналізуйте названі приклади взаємовідносин організмів, зіставте їх з ілюстраціями та визначте тип і форму цих біотичних зв’язків:
1 - крокодил-самець поїдає молодого крокодила;
2 - рибка-клоун і актинія;
3 - шишкар живиться насінням ялини;
4 - черепаха й риби-прилипали;
5 - рафлезія та корені ліани;
6 - турнір жуків-оленів.
Накресліть схему «Різноманітність біотичних зв’язків» і сформулюйте висновок із наведених прикладів про взаємодію організмів між собою.
Біологія + Економіка
Кооперація - це форма організації економічної діяльності людей і організацій для спільного досягнення загальної мети або задоволення потреб. Кооперація розглядається як третій сектор економіки поряд із приватним і державним. А що таке протокооперація в біології?

                 ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

                                                Виконати тести

                                                  ВАРІАНТ 1
1 рівень
У завданнях 1-6 із чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну
1. Територія поширення особин певного виду – це:
А) екосистема;         В) біоценоз;
Б) угруповання;        Г) ареал.
2. Укажіть форму симбіозу, за якої відбувається взаємовигідне співжиття різних видів:
А) мутуалізм;               В) коменсалізм;
Б) паразитизм;            Г) конкуренція.
3. Визначте чинники впливу на організм сил неживої природи:
А) антропогенні;          В) біотичні;
Б) техногенні;              Г) абіотичні.
4. Визначте, стосунки яких тварин є прикладом мутуалізму:
А) печінкового сисуна та корови;         В) корови та інфузорії;
Б) кита та риби-присосок;                    Г) вовка та оленя.
5. Визначте явище, коли організм одного виду оселяється в організмі іншого виду та завдає йому шкоди:
А) мутуалізм;                  В) коменсалізм;
Б) паразитизм;               Г) конкуренція.
6. Укажіть природоохоронну територію, на якій заборонені будь-які форми господарської діяльності людини та туризм:
А)заказник;           В) зоопарк;
Б) заповідник;      Г) національний парк.
2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження із відповідей тест контролю.
A) Біоценозом називається сукупність організмів, які мешкають спільно і взаємодіють між собою.
Б) Біотичні фактори є компонентами неживої природи.
B) Зв’язок живих організмів із навколишнім середовищем вивчає наука географія.
Г) Ланцюг живлення починається з тварин.
8. Розподіліть тварин за природними угрупованнями та впишіть у таблицю відповідні номери.
1. Синиця;       5. п’явка;                9. білан капустяний;      13. коник;
2. інфузорія;    6. хрущ;                 10. жабурниця;                14. ящірка;
3. повзик;        7. сарана;              11. джміль;                       15. їжак;
4. гідра;           8. жук-плавунець; 12. ставковик;                 16. кріт
відповіді на підсумкові контрольні роботи
9. Визначте та впишіть у таблицю назву природоохоронної території, яка має наведені ознаки. (Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Територія, на якій зберігають, вивчають, розводять у штучних умовах диких тварин. Зберігають колекції рідкісних тварин. Це наукова й просвітницька установа.
3 рівень
Завдання 10 передбачає встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
10. Установіть відповідність між прикладами та назвами взаємовідношень між організмами.
A)У кишечнику вищих тварин і людини живуть амеби, які не завдають шкоди хазяїну та харчуються переважно бактеріями.
Б) Заєць та хом’як живляться рослинами. Вони мають подібне місце проживання.
B)Деякі види мурашок і попелиця живуть на молодих пагонах рослин. Мурашки живляться солодкими виділеннями попелиць і одночасно захищають їх від сонечок.
1. Мутуалізм;
2. паразитизм;
3. коменсалізм;
4. конкуренція
Завдання 11 предбачає встановлення логічної послідовності. Цифрі 1 має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу подію (явище, процес); цифрі 2 – другу подію, і т. д.
11. Установіть послідовність розміщення організмів у ланцюгу живлення.
A) Дощовий черв’як;
Б) яструб;
B) листя липи;
Г) бактерії;
Д) чорний дрізд.
4 рівень завдання тематичного оцінювання 8 клас
12. У XVIII столітті перші поселенці завезли до Австралії кролів. Природних ворогів у них не було. Як ви гадаєте, які екологічні наслідки виникли через кілька років? Запропонуйте можливі заходи з обмеження поширення кролів.

2 коментарі: