четвер, 19 вересня 2019 р.

Класифікація тварин. Матеріал для учнів 7 класу.  


                                           Класифікація тварин

1. Види тварин. Вам уже відоме поняття “вид”. Поясніть його значення. Вид – це основна одиниця біологічної класифікації
Та певний етап еволюції. Це одне з найскладніших понять у біології. Фахівці й дотепер сперечаються, які групи тварин є видами, а які – ні. Узагальненого визначення виду, що відповідало б усім відомим у біології істотам, зокрема й тваринам, не існує. Назвемо кілька особливостей, що характерні для багатьох видів.
Морські птахи, які мандрують просторами   океану, збираються на пташині базари. Особини одного виду впізнають одна одну за характерними ознаками. Птахи одного виду створюють пари, будують гнізда, висиджують і виховують пташенят. Таким чином, особини одного виду відтворюються сумісно.
Більшість видів не заселяє всю нашу планету, а живе лише в певних регіонах – у своєму ареалі. Так, у різних регіонах України мешкають три подібні види тритонів. Розрізнити їх може лише фахівець. Однак знаючи, де вони трапилися, визначити вид кожного зовсім не складно (рис. 5.1).
Класифікація тварин
Рис. 5.1. Ареали (регіони поширення) трьох зовнішньо подібних   видів тритонів в Україні
Ми використовуватимемо таке визначення: вид – це сукупність подібних істот, яка відрізняється від інших таких сукупностей, населяє певну частину земної поверхні та підтримує своє існування шляхом розмноження існуючих особин.
2. Як класифікують тварин? Різноманіття тварин не хаотичне: подібні один до одного види утворюють певні групи. Щоб упорядкувати це різноманіття, у зоології використовують багаторівневу класифікацію, подібну до тієї, яка використовується в ботаніці.
Чи бачили ви зелених жаб, які сидять на березі водойм і в разі небезпеки стрибають у воду? Серед них є два досить подібні види – озерні й ставкові жаби. Вони належать до одного роду (рис. 5.2). Бурі жаби, що приходять до водойм лише навесні, а влітку живуть у вологих місцях, належать до іншого роду тієї самої родини.
Ропухи – наземні тварини з бугристою шкірою. Вони належать до іншої родини. Але і жаби, і ропухи, і інші подібні до них тварини об’єднуються в одному ряді Безхвості амфібії. Продовжимо? Жаб і тритонів поєднує клас Амфібії. Жаб, гав і людей – тип Хордові. І насамкінець, жаби, люди, бабки та черви належать до царства Тварини. Чим вищим є рівень групи, тим більше можуть відрізнятися види, які належать до її складу.
Крім основних систематичних груп (рис. 53), використовують також додаткові: підвиди, надродини, надряди, підцарства тощо. До речі, деякі систематичні групи в зоології називають інакше, ніж у ботаніці.
Класифікація тварин
Рис. 5.2. Класифікація кількох видів безхвостих амфібій, поширених в Україні
Класифікація тварин
Рис. 5.3. Основні систематичні групи, прийняті в зоології
Так, ряду в зоології відповідає порядок у ботаніці, а типу – відділ.
3. Наукові назви тварин. Будь – який вид має наукову назву латинською мовою, що відповідає чітким правилам, які встановлені Міжнародною комісією із зоологічних назв. Чому потрібно дотримуватися правил, за якими називають види й інші систематичні групи тварин?
Назва виду латиною складається з двох слів (рис. 5.1, 5.2). Перше – це родове ім’я (його завжди пишуть з великої букви).
Воно однакове для всіх видів, що належать до одного виду. Друге слово – видовий епітет (його завжди пишуть з малої букви).
Назви іншими мовами, зокрема українською, можуть утворюватися інакше, ніж латиною. На них міжнародні правила не поширюються.
4. Застосування назв зоологічних груп. Назва будь-якої групи в зоологічній класифікації може використовуватися двома способами.
По-перше, вона може застосовуватися як власна назва: ім’я окремого об’єкта саме цієї групи (наприклад, тип Хордові належить до підцарства Багатоклітинні). Тобто назву групи слід уживати в називному відмінку, писати з великої букви та вказувати перед нею рівень цієї групи. Наприклад: “Родина Жаби належить до ряду Безхвості амфібії” (рис. 5.2).
По-друге, ці слова можуть застосовуватись як загальні назви, уживатися для позначення всіх тварин, що входять до певної групи. У такому разі назву групи тварин пишуть з малої букви й відмінюють за загальними правилами. Порівняйте: “Жаби, як і ропухи, належать до безхвостих”. У першому прикладі ми мали на увазі одиничні, неповторні групи, у другому – усіх тварин, які до них належать.
Вид – це сукупність подібних істот, яка відрізняється від інших таких сукупностей, населяє певну частину земної поверхні та підтримує своє існування шляхом розмноження існуючих особин. У зоології застосовують такі систематичні групи: вид, рід, родина, ряд, клас, тип. Наукові назви тварин складаються з двох слів: назви роду й назви виду. Назви груп тварин можуть уживатися як власні та як загальні назви.
Ареал; класифікація; група; вид; рід; родина; ряд; клас; тип.
1. Наведіть приклади відомих вам видів тварин. Доведіть, що ці сукупності тварин є видами.
2. Порівняйте правила, за якими побудовані системи тварин і рослин. Чи подібні ці правила? Укажіть на відомі вам відмінності.
Класифікація тварин
Рис. 5.4.
3. У тексті параграфа визначено систематичне положення озерної жаби. Користуючись цим прикладом, доведіть, що чим вищим є рівень систематичної групи, тим більше можуть відрізнятися види, які входять до її складу.
4. Розгляньте Малюнок 5.4 й укажіть, які з двох риб належать до одного ряду (і навіть до однієї родини), а яка – до іншого. Поясніть, завдяки чому ви можете виконати це завдання, навіть не знаючи, що це за риби.
5. Як ви думаєте, чому визначення виду, що вичерпно характеризує одні групи тварин, може бути неприйнятним для інших видів живих істот?
5. Повні назви зоологічних видів. Часто стверджують, що бінарну номенклатуру (правило називати кожний вид родовим і видовим ім’ям) запропонував видатний шведський учений XVIII ст. Карл Лінней (рис. 5.5). Це не зовсім так: її застосовували й до К. Ліннея, але саме він зробив уживання цієї номенклатури загальним правилом, запропонувавши назви всім описаним ним видам. До повної латинської назви виду входить також прізвище вченого, який його описав, і рік оприлюднення цього опису. Завдяки цьому прізвища вчених, які описують нові види, навічно зберігаються в їх назвах. Так, міжнародна назва сірої ропухи – Bufo bufo
(Linnaeus
, 1758). За правилами зоологічної номенклатури, узяте в дужки прізвище автора опису свідчить про те, що в цьому випадку він описав цей вид у складі іншого роду (роду Rana
). До речі, як ви бачите, назву виду подають нахиленим шрифтом (курсивом), а прізвище автора опису виду й рік опису – прямим.
У зоологічних працях при повторному згадуванні певного виду можна скорочувати родове ім’я до однієї літери. Крім того, часто скорочують прізвища відомих зоологів. До однієї літери скорочується лише прізвище К. Ліннея – L
. Отже, згадуючи сіру ропуху вдруге та скорочуючи ім’я автора опису, ми можемо назвати її так: В. bufo(L, 1758).
Описуючи новий вид, зоолог має вказати типовий екземпляр, що є носієм назви виду. Історики біології встановили, що типовим екземпляром виду Homo sapiens Linnaeus
, 1758, тобто виду Людина розумна, Карл Лінней уважав самого себе!
Класифікація тварин
Рис. 5.5. Карл Лінней (1707-1778)


Немає коментарів:

Дописати коментар