четвер, 16 вересня 2021 р.

Подразливість у взаємодіях живих організмів. Матеріал для учнів 11 класу

Презентація

Презентація

Презентація

САМОСТІЙНА РОБОТА З ТЕМИ «ПОДРАЗЛИВІСТЬ»         І варіант

І. Оберіть правильну відповідь:

1.     Властивістьживихорганізмів, яка дозволяєїмадаптуватися до змінних умовдовкілля:

а) розмноження; б) подразливістьв) ріст;г) розвиток.

2. Назвітьструктури, якісприймаютьподразнення на рівніклітини:

а) рецепториб) мембрани;   в) ліпіди;г) джгутики.

3. Оберіть  види   подразників за силою:

а) фізичні, хімічні, змішані; б) порогові, підпорогові, надпорогові;

в) неадекватні, адекватні.

4. Назвіть   ділянку рецептора клітини, який  здатний   реагувати з молекулами подразника:

а) ліганд; б) область перекриття;в) активний центр; г) сайт зв’язування.

5. Оберіть  клітинні   структури, які  здійснюють  рецепторну   функцію в одноклітинних    організмів:

а) рецептори до цукрів; б) фітохроми;   в) магнітосома; г) стигма.

6. Оберітьправильну пару: вид таксису - джерелоподразнення:

а) хемотаксис - світло; б) термотаксис - температура;

в) аеротаксис - магнітне поле.

7. Багато хто з людей навчивсярозумітисвоїхтварин, якихутримують. Про що говорятьвишкіренізуби, зморщенийніс, спрямовані вперед вуха?

а) про радість; б) про задоволення; в) про погрозу; г) нічого не показує.

8. Комунікація–це:

а) передача інформаціївідоднієїособинидо другої; б) виконанняпевнихдій; в) створенняпевноїситуації; г) усівідповідіправильні.

9. Які види сигналівнайбільшважливі на далеких відстаннях?

а) нюховіб) звукові;   в) смакові;г) дотикові.

10. За допомогою яких сигналів собака "заочно" знайомиться з іншими собаками?

а) дотикових; б) зорових; в) хімічних; г) немаєправильнихвідповідей.

11. Колові рухи "танцю" бджола робить, якщо повідомляє про наявність їжі на відстані:

а) до 1км; б) понад 1км; в) до 100 м; г) понад 100 м.

12. У всіх особин одного виду більшість  сигналів:

а) однакові; б) різні; в) часом однакові, часом різні; г) немає  правильної відповіді.

 

ІІ. Установітьвідповідністьміж формами поведінки  та прикладами:

Формиповедінки

Приклади

1    харчова поведінка

2    репродуктивна поведінка

3    захисна поведінка

4    гігієнічна  поведінка

А   самець альтанника виконує танок, під час якого показує яскраве пір’я

Б   жаба завмирає, побачивши хижака

В   богомол очікує жертву в засідці

Г    птахи «купаються» в піску

Д   ведмеді дряпають і гризуть кору дерев

 

ІІІ. Співставтефотографіїтварин з певним видом комунікації: 

1) мовою спілкування є клацання, свистіння та ехолокація;

2)вигинають спину і настовбурчують шерсть, припадають до землі та голосновиють,демонструючи один одному свою агресивність;

3)сигналом є запах сечі,їїзалишають на своїйтериторіїсамці, позначаючицимщотериторіювжезайнято;

4) добре розвиненамовахімічнихсигналів,передаютьінформацію одна однійдотикамисвоїхантен;

5) до мовитваринможнавіднести й дотики. У цихтварин «фехтування» дзьобами є частиною ритуалу привітанняпід час шлюбногоперіоду.

АВ

 

Г                                                 Д                                 ЕІV. Встановіть відповідність між видами реакцій організмів та наведеними прикладами:

1.     Нутація 2. Позитивний фототаксис   3. Геотропізми   4. Хемотаксиси  5. Негативний  фототаксис  6. Фототропізм

А В
                                              
Г                                                    Д                                          

 

САМОСТІЙНА РОБОТА З ТЕМИ «ПОДРАЗЛИВІСТЬ»         ІІ варіант

І. Оберіть правильну відповідь

1. Оберіть  вірне  твердження:

а) подразливість характерна для об’єктівяк живої так і неживоїприроди;

б) подразливість -цездатністьпереходитиіздіяльнісного стану в стан відносногоспокою;

в) подразливість - цевластивістьпереходитиіз стану спокою вдіяльнісний стан при зміні умов довкілля;

г) подразливість не властиваодноклітинним про- та еукаріотам.

2. Оберітьвидиподразників за природою:

а) порогові, підпорогові, надпорогові; б) адекватні, неадекватні;

в) фізичні, хімічні, змішані.

3. Вкажітьназвупроцесудіїподразника на організм:

а) рецептор; б) подразливість;в) подразнення; г) ліганд.

4. Оберітьвидинайбільшпоширенихрецепторівклітини:

а) ті, що змінюють потенціал мембран; б) ті, що змінюють конфігурацію

мембранних структур;

в) ті, щопризупиняютьбіохімічніпроцеси; г) ті, щозапускають каскад метаболічнихреакцій.

5. Вкажітьназвуруховоїреакціїодноклітиннихорганізмів у відповідь на спрямованудіюпевного фактора:

а) таксис; б) фобія;в) ліганд; г) анабіоз.

6. Оберітьправильні пари: вид таксису - джерелоподразнення:

а) хемотаксис - світло; б) гідротаксис - вода; г) аеротаксис - магнітне поле.

7. Люди використовуютьсигналитривогитварин для:

а) приваблювання до садів; б) приваблювання до аеродромів;

в) відлякуваннявідаеродромів; г) немаєправильнихвідповідей.

8. Якісигналивикористовуютьтварининайчастіше

а) звукові;б) нюхові;    в) дотикові г) смакові.

9. Назвітьтварин, яківикористовуютьультразвуковісигнали для спілкування?

а) дельфіни;  б) кажани; в) метелики-совки; г) усіваріантиправильні

10. "Мовутанців" медоносноїбджолидосліджував;

а) Чарльз Дарвін; б) Карл фон Фріш; в) Карл Лінней; г) НіколасТінберген.

11. Чомулюдиноподібнихмавпнеможливонавчитилюдськіймові

а) слабкорозвиненанервова система; б) не пристосований до людськоїмови

голосовийапарат; в) немаєвідповіднихспеціалістів; г) немаєправильнихвідповідей.

12. Тварину-робота застосували для вивчення "мови":

а) мавп; б) собаки;   в) кішки;     г) бджоли

ІІ. Установітьвідповідністьміж формами поведінкитварин та прикладами.

Тип поведінковихреакцій

Приклади

1    дослідницькаповедінка

2    гігієнічнаповедінка

3    захиснаповедінка

4    харчоваповедінка

А   птахи будуютьгнізда

Б   собака зариваєзалишкиїжі (кісткиабом’ясо) у ґрунт

В   тваринаобнюхуєнавколишніпредмети

Г    тваринашукаєпритулку

Д   комахичистять за допомогоюкінцівоккрила

ІІІ. Співставтефотографіїтварин з певним видом комунікації: 

1) орієнтуються за допомогою системи, що мало чим відрізняється від азбуки Морзе, - виробляють легкі стуки головою, створюють луну, яку чують інші представники популяції;

2) подаючи звуковий сигнал, ляпають хвостом по воді;

3) позначають межі своїх володінь за допомогою сечі;

4) устрашають супротивника лютим криком і ударами кулаками в груди;

5)позначаючи межі своїх володінь, дряпають кігтями дерева, труться об них спинами.

А Б В

  Г   Д    Е

 

ІV. Встановіть відповідність між видами реакцій організмів та наведеними прикладами:

1.     Нутація   2. Позитивний фототаксис   3. Геотропізми   4.Термонастії5. Хемотаксис

6. Фототропізм

 А в
г                                            д  

 

Немає коментарів:

Дописати коментар