Науково-дослідницькі проекти


                    НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ УЧНІВ:

1.Науково- дослідницький екологічний проект "Збереження рідкісних рослин Токмаччини" 
2. Науково-дослідницький екологічний проект"Динаміка чисельності рідкісних рослин заплави р. Чунгул"
3.Науково- дослідницький екологічний проект " Біоіндикація забруднення міської екосистеми"
4.Науково-дослідницький проект "Визначення стану хвої сосни звичайної" 
 5. Науково- дослідницький проект "Вплив важких металів на проростання насіння"
6.Науково- дослідницький екологічний проект "Виявлення стійкості рослин до засоленості" 
7.Науково- дослідницький екологічний проект " Вплив миючих засобів на довкілля" 
8.Науковий проект "Дослідження хімічного складу морозива"
9.Науково- дослідницький екологічний проект"Оцінка забруднення екосистем міста викидами автотранспорту" 
 10. Науково-дослідницький екологічний проект"Вплив засобів проти ожеледиці на стан грунтів"
ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

Педагогічний процес у МАН мас свої особливості, які відрізняють його від звичайних уроків у школі. І, перш за все, це те, що плани й програми секцій охоплюють галузі знань і практичної діяльності, які виходять за межі уроку, враховуючи індивідуальні інтереси та можливості конкретних учнів. Тому навчаючись у секціях МАН учні мають можливість:
  •     виявляти та розвивати здібності до оригінального, нестандартного розв҆язку творчих завдань;
  • формувати аналітичне й критичне мислення у процесі досліджень;
  • розвивати цілеспрямованість й систематичність;
  • усвідомити  значущість своїх дій;
  • самостверджуватись як особистість.
Заняття у секціях особливі. Значні зусилля від керівника та учнів вимагає конкурс науково-дослідницьких робіт, який відбувається у три етапи:
  •  написання науково-дослідницьких робіт;
  •  виконання контрольної роботи з хімії;
  •  захист науково-дослідницьких робіт.

Працюючи над проектами та дослідницькими роботами учні оволодівають  аналітичним, творчим та практичним видами мислення як складовими інтелектуального розвитку, а це  відіграє важливу роль у навчанні, сприяє кращому засвоєнню матеріалу.

                                             ОСНОВНІ ВИМОГИ
до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
1. На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту.
Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.
У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об’єкту та предмету дослідження, постановка завдань, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих розв’язків, положень у порівнянні з відомими підходами. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, аргументовано без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.
Тематика науково-дослідницьких робіт не обмежується.
2. Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначень (за необхідністю), вступ, основна частина, висновки, список
використаних джерел, додатки.
2.1. Титульний аркуш.
Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком (додаток 2).
2.2. Зміст.
Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків,
додатків, списку використаних джерел тощо. Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження.
2.3. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необхідністю). Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.
2.4. Вступ.
У вступі коротко обґрунтовується актуальність та доцільність обраної теми, підкреслюється сутність проблеми; формулюється мета роботи і зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження, подається перелік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто, ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт – прикладну цінність отриманих результатів. У випадку використання у роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. За наявністю також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів.
2.5. Основна частина.
В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики, окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться методика і техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка. Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.
2.6. Висновки.
Висновки містять стислий виклад результатів розв’язку проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу оцінок та узагальнень. Має бути підкреслено їх самостійність, новизна, теоретичне і (або) прикладне значення, наголошено на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтовано достовірність результатів та наведено рекомендації щодо їх використання.
2.7. Список використаних джерел та літератури.
У тексті роботи повинні бути посилання на наукові джерела (номер посилання відповідає порядковому номеру джерела у списку). Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований при написанні роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Список використаних джерел складається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
2.8. Додатки.
У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації та ін.
Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів 20-25) друкованих сторінок.
Текст роботи повинен бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.
На наукову роботу обов'язково мають бути представлені відгуки, рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі). Достовірність наведених у роботі результатів завіряється науковими керівниками або вчителями.
Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час оцінки роботи, на основі другого примірника учасник здійснює її захист. Науково-дослідницька робота подається також в
електронному варіанті.
4. До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики. Автори зазначених робіт після етапу заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних етапах конкурсу не допускаються.
5. Технічне оформлення матеріалів, які подаються на конкурс.
Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Тіmеs New Roman, через 1.5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А-4. Поля: ліве, верхнє та нижнє – не менше 20 мм; праве – не менше 10 мм. Всі сторінки, враховуючи додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.


Немає коментарів:

Дописати коментар